Home

Jordbruksareal statistikk

Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr - SS

 1. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovudansvaret for å dekkje behovet for statistikk om det norske samfunnet. Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet
 2. Statistikk basert på søknad om produksjonstilskudd omfatter foretak, dyr og arealer det er søkt tilskudd for. For statistikk over totalt antall bedrifter, dyr og arealer, også de som det ikke er søkt tilskudd over, Jordbruksareal i drift.
 3. Tap av jordbruksarealer til andre formål ble for alvor en utfordring i kjølvannet av den industrielle revolusjon. Registrering av omdisponert jordbruksareal kom i gang etter annen verdenskrig. På denne siden finnes tilgjengelig statistikk og kartgrunnlag som gir et bilde av omdisponering, nedbygging og til dels gjengroing av jordbruksareal etter 1945
 4. Offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser sågar at det samlede jordbruksarealet har økt de siste årene. Hvordan henger dette sammen? Begrepet jordbruksareal omfatter arealer av svært ulik kvalitet
 5. Det skilles mellom 3 klasser: Fulldyrka jord, Overflatedyrka jord og Innmarksbeite. Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedjup, og kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying. Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik at maskinell høsting er mulig
 6. Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om oss English. Kontakt Adresse: Storgata 33 A, 0184 Oslo E-post: FN-sambandet@fn.no Telefon: +47 22 86 84 00. Om FN-sambandet. Ansatte Personvernerklæring Nyttige lenker. FN-filuren FNs offisielle hjemmesid

Utviklingstrekk i norsk jordbruk - Landbruksdirektorate

Statistikk og kartlegging Debios statistikk bygger på de registreringer vi gjør i forbindelse med sertifisering av økologisk produksjon gjennom hele verdikjeden. Dette inkluderer primærprodusenter, landbruksareal, virksomheter innen foredling, import og omsetning og sertifiserte varer Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Forside - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Jordbruket i Norge sterkt preget av landets geografiske beliggenhet og naturforhold. Det er forholdsvis små sammenhengende områder som egner seg for jordbruksproduksjon Det meste ligger langs kysten, i fjordene og på flatbygdene i innlandet. Av hele landarealet er knapt tre prosent jordbruksareal, 70 prosent er uproduktive områder og 20 prosent er produktiv skogsmark Jordbruksareal er et mål for bruksstørrelse i den norske jordbruksstatistikken. Omfatter fulldyrket og overflatedyrket jord, det vil si dyrket jord til åker, eng og beite, samt natureng til slått eller kulturbeite.

Modulen bygger på SSBs statistikk over jordbruksareal i kommunene. Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. DinRegion: Sammenlikne: Byer : Bakgrunn Om Statistikken > Mer om innholdet i denne modulen Datagrunnlag > Beskrives her. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovudansvaret for å dekkje behovet for statistikk om det norske samfunnet. Jordbruksareal og husdyr (opphørt) - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Fylkesstørrelser etter avvirket volum (til venstre) og jordbruksareal (til høyre).Foto/ill: Østlandsforskning. Jord- og skogbruket i Innlandet gir grunnlag for 10 milliarder kroner i årlig verdiskaping i nær komplette verdikjeder, noe som tilsvarer cirka 8 prosent av samlet verdiskaping i regionen Beregningen av jordbruksareal på landbrukseiendom følger metoden som brukes for å produsere gårdskart. I tabellene under er det tatt ut statistikk fra NIBIO for Oslo og Viken fylker. Tabell 1 viser totalt jordbruksareal som kan være ute av drift basert på tall fra produksjonssøknader for 2019 og tabell 2 viser tallene fra 2018 På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO delt inn jordbruksareal og dyrkbar jord etter den 5-delte verdiskalaen som benyttes i «Håndbok for onsekvensanalyser». Verdiklassifisering av jordbruksareal bygger på jordsmonnkart der det er tilgjengelig, og ellers på opplysninger fra AR5 og DMK

Viken er et betydelig jordbruksfylke, med 2 173 km2 jordbruksareal, tilsvarende 9,0 prosent av det totale landarealet, mot 3,4 prosent i hele landet. 56,8 prosent av Viken er skogsareal, mot 37,6 prosent i hele landet. 2 524 km2, eller 10 prosent av Vikens samlede areal, er vernet etter naturvernloven Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Samtidig må jordvern balanseres mot andre samfunnsbehov. Fremtidens utfordringer krever en helhetlig jordvernstrategi Ny statistikk gir nå med økt kunnskap om nedbygging av jordbruksareal. I 2015 ble det vedtatt å omdisponere 6 341 dekar jordbruksareal til andre formål enn landbruk. Dette forteller likevel ikke hvor mye jordbruksareal som faktisk ble nedbygd Tap av jordbruksareal i Norge. En fotodokumentasjon med refleksjoner om årsaker, virkninger og mottiltak. Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian Dette gjøres gjennom kart og statistikk, presentasjoner og publikasjoner i ulike media og gjennom rapporter. Formidlingen vil imidlertid fremstå noe ulikt i form i de ulike. Dette er en liste over norske fylker og landsdeler etter jordbruksareal. Tall er per 2012 og gjelder jordbruksareal i drift. I alt var 9,9 millioner dekar jord i drift i 2012. Etter fylke. Fylke Areal (km²) Statistikk; Erklæring om informasjonskapsler.

Tap av jordbruksareal - Nibi

Nedbygging av jordbruksareal i Hordaland I perioden 2004-2015 er totalt 6 158 daa jordbruksareal i Hordaland nedbygd. Det er dei store jordbruksfylka i landet som dominerer nedbygginga. Til samanlikning var nedbygginga i Rogaland på ca 17 000 dekar i same periode, som er mest i Norge • 830 000 dekar (9 %) av Norges jordbruksareal inngikk ikke i søknad om produksjonstilskudd (PT) i 2018. • I tillegg er det en del areal utenfor landbrukseiendom. • I sum så kan omtrent 13 % av Norges jordbruksareal være ute av drift og 9 % av maskinelt høstbare jordbruksareal (Fulldyrka og overflatedyrka areal) Kartet som vises på skjermen er imidlertid ferskvare. Det er avhengig av kontinuerlig oppdatering, noe som er svært arbeidskrevende. Ny teknologi kan nå forbedre og effektivisere oppdateringsarbeidet. Et godt eksempel hvor det er spesielt viktig med korrekte kart er tjenesten Gårdskart på. I tillegg til at 1,4 % av Trøndelags areal er dekt av bebyggelse er ytterligere 4,2 % (1787,2 km²) av Trøndelag jordbruksareal. Og det er stort sett de samme kommunene som har høy andel bebygd areal som også har høy andel jordbruksareal. Trondheim har omtrent like stor andel jordbruksareal (14,0%) som bebygde områder (13,5%)

naturfag.no: Jordbruksarealer i Norg

I tillegg til at 1,4 % av Trøndelags areal er dekt av bebyggelse er ytterligere 4,2 % (1735,7 km²) av Trøndelag jordbruksareal. Og det er stort sett de samme kommunen som har en høy andel bebygd areal som også har en høy andel jordbruksareal. Trondheim har omtrent like stor andel jordbruksareal (18,6 %) som bebygde områder (18,7 %) Store jordbruksareal under vatn Berre centimeter manglar på at vassnivået langs Stryneelva ligg på 50 års flaumnivå. Verre enn statistikk er kva dette betyr for dei som bur og driv næring.

Opplysninger fra AR5 og DMK gir svakere grunnlag for å differensiere verdien av jordbruksareal enn det jordsmonnkartet gir, og det gir ikke grunnlag for å identifisere jordbruksareal i klassen svært stor verdi (NIBIO, 2019 A). I AR5 er jordbruksarealet delt inn i klassene fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite Jordbruksareal i drift: 514.517 dekar (5,3% av landet). Over 10 % av jordbruksarealet i M&R har gått ut av drift sidan år 2000. Over 96 % av fylkets areal vert brukt til grovfôrproduksjon. Vel 20 % av fylket sitt totalareal er jordbruksareal og produktivt skogbruksareal Offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser sågar at det samlede jordbruksarealet har økt de siste årene. Hvordan henger dette sammen? Regnemåten avgjør. Jo, vi kan få nytt jordbruksareal ved nydyrking og ved at beitemark opparbeides til innmarksbeite er jordbruksareal, skogbruksareal, våtmarksområder eller annet. Slik statistikk er imidlertid viktig, og vil øke mulighetene for å måle og oppfylle arealmål. For mange av landene i Europa er det viktigste å unngå byspredning og spare arealer til andre formål en

Jordbruksareal - Nibi

 1. Nedbygging av jordbruksareal til andre formål enn landbruk må ha kommunal godkjenning gjennom plan- og bygningsloven eller jordloven. Jordvern er stadig på den politiske dagsorden, og konkrete nasjonale mål er satt for vern av matjorda som et felles gode
 2. • Jordbruksareal skal verdsettes etter bruksverdi. • Bolighus verdsettes ut fra ny verdi (statistikk) og det trekkes fra for alder og slitasje. • Kårbolig verdsettes ut fra kapitalisert leieverdi. Hvis det er tinglyst borett vil boretten komme til fratrekk
 3. Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk, husdyrhold, skogbruk, hagebruk og andre primærnæringer, og omfatter en rekke næringsgrener der foredling av jord til kulturplanter eller beite er grunnleggende for produksjonen. Ordet har samme betydning som agrikultur, fra latin ager («åker») og cultura («dyrking»).. I Norge blir 2,8 % av landarealet brukt til jordbruk (2005)
 4. Forskift for gjødslingsplan. Skal utarbeides før hver vekstsesong og omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer. Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4
 5. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019. 4783 760945 6.2856053985504865e-3 6076 761848 7.
 6. Vietnams natur er preget av åser og fjell. Landet har hatt en enorm økonomisk vekst og andelen fattige har sunket betraktelig. Selv om Vietnam er en kommunistisk ettpartistat med lite rom for ytringsfrihet velger mange turister å reise dit
 7. Under 4 prosent av landarealet er jordbruksareal . Litt under 4 prosent av landarealet i Møre og Romsdal er jordbruksareal. Bøndene i fylket disponerte knappe 560 000 dekar ved årsskiftet 2011-2012. Det er ein nedgang i jordbruksareal på om lag 50 000 dekar på ti år. Nesten alle kommunane i Møre og Romsdal har nedgang i dyrka areal
Utsyn over norsk landbruk – nokre fakta ved årsskiftet - Nibio

Dyrkbart jordområde - F

Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk og gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven. Forordningen omfatter årlig areal- og avlingsstatistikk for spesifiserte jordbruksvekster som dyrkes på fulldyrket jordbruksareal samt hagebruksvekster Modulen bygger på SSBs statistikk over Strukturen i jordbruket Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. DinRegion: Sammenlikne: Byer : Bakgrunn Om Statistikken > Mer om Jordbruksareal i alt i valgt region. Dekar Under finn du statistikk, rapportar og analysar sortert etter tema Planar, forvaltningsrevisjonar, årsmeldingar, tilsyn og andre overordna styringsdokument er gjenstand for politisk handsaming. Andre rapportar og analysar kan vere vedlegg i politiske sakar jordbruksareal. Jordbruksarealet per innbygger i utvalgte land er vist i figur 4.6 i proposisjonen. Norge er nr. 87 av 164 land ifølge FAOs statistikk. Flere store jordbruksland har mindre areal per innbygger enn Norge. 1.2 Dagens regelverk Beslutninger om omdisponering av dyrka og dyrkbare areal tas i all hovedsak gjennom planpro Arealbarometeret for Rogaland gir kunnskap om arealressursene i fylket, og dermed grunnlag for økt bevissthet om hvordan de ivaretas. Informasjonen kan brukes i planarbeid, utredninger og politiske prosesser, og være til nytte for forvaltningen, presse, politikere og allmennheten

Statistikk og kartlegging - Debi

 1. I Norge har vi hatt en nedgang i andel økologisk jorcbruksareal de siste årene, og i 2019 var bare 4,2 prosent av jordbruksarealet i landet økologisk (413 269 dekar) i følge tall fra Debio. I Svergie har utvikling gått en annen vei og i 2019 var 20,4 prosent av jordbruksarealene økologisk sertifisert. Dette utgjør over 6,1 millioner dekar. Sverige har et nasjonalt mål om at 30 prosent.
 2. Vestfold og Telemark har en rekke mellomstore byer og tettsteder som er viktige bolig-, arbeids- og kultursentre. By- og tettstedsområdene er preget av konsentrert bosetting, korte avstander og sentral lokalisering av handels- og tjenestetilbud, mens områdene utenom byene og tettstedene har et spredt utbyggingsmønster med eneboliger, landbruks- og næringsområder
 3. Statistikk Buskerud. Innhold 1 Strukturendringer i landbruket Jordbruksareal i drift pr jordbruksbedrift i Landet, Buskerud og kommunene i Buskerud. 1999 og 2010. Rangert kommunevis etter avtakende areal i 2010. Kilde: Egne beregninger basert på Statistikkbanken i SS
 4. For jordbruksareal som er jordsmonnkartlagt er det også gjort en videre inndeling etter kvaliteter ved jordsmonnet. Rapporten gir en oversikt over omdisponert jordbruksareal i planområdet. Problemstillinger rundt kompenserende tiltak som nydyrking og jordflytting som kompenserende tiltak ved nedbygging av jordbruksareal blir også omtalt

plandokumenter. Vi har gjennomført intervjuer, innhentet statistikk og gjennomgått sentrale dokumenter. Hovedinntrykk: For å ivareta jordvernet, har Sandnes kommune i kommuneplanens arealdel lagt inn den langsiktige grensen for landbruk og opprettet tre kjerneområder for landbruk Statistikk over jordleiepriser for de siste år. Tallene i undersøkelsen er basert på gjennomsnittspriser på landsbasis. Jordleigeprisar, Landbruksdirektoratet; Jordleieavtale . Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden

Jordbruksforvaltingenen Landbrukskontoret i Karmøy kommune har saksbehandling knyttet mot særlover som jordlov, konsesjonslov, odelslov og lignende, samt ulike tilskuddsordninger i næringen. Jordbrukssaker blir behandlet av teknisk sjef v/sektor areal og byggesak. Det utføres offentlige rådgivning- og informasjonsfunksjoner opp mot jord- og bygdeutvikling generelt Variabel v697: drift_02 Jordbruksareal i drift 2002, dekar Spørsmålstekst. Jordbruksareal i drift 2002, deka

Arealbarometeret for Vestfold og Telemark gir kunnskap om arealressursene i fylket, og dermed grunnlag for økt bevissthet om hvordan de ivaretas. Informasjonen kan brukes i planarbeid, utredninger og politiske prosesser, og være til nytte for forvaltningen, presse, politikere og allmennheten Sjølv om jordbruksareal i drift har gått noko ned i Hordaland på 2000-talet, er ikkje ned-gangen like stor som i andre fylke, som til dømes Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det som er spesielt for Hordaland er at berre vel halvparten av jordbruksareal i drift er full-dyrka areal (53 %), som er den lågaste andelen av alle fylka 2.2 Jordbruksareal per kommune Oversiktene er i all hovedsak basert på offentlig tilgjengelig statistikk. Den mest grunn-leggende ressursen for landbruk er produktivt landareal. Det samlede landarealet er på om lag 305 tusen km2 for fastlands-Norge og ca. 15 tusen km2 for Møre og Romsdal

Nytte og kostnader ved omdisponering av jordbruksareal til nærings-formål i Lillehammer kommune Tor Homleid, Hanne Toftdahl, Oscar Haavardsholm og Lars Thorvaldsen Kategor Statistikk for jordbruket i Tynset 1995 - 2016 1995 2000 2005 2008 2015 Ant. foretak med utbetalt PT pr. 31.7. 314 291 251 248 217 1995 2000 2005 2008 2015 Jordbruksareal i drift (totalt), dekar 52 609 52 495 52 951 55 247 61 039 Jordbruksareal i drift (innmarksbeite), dekar 2 140 3 052 4 183 5 452 5 63 Oscar Haavardsholm er ikke ansatt i Vista Analyse, men har bidratt på en eller flere publikasjoner publisert av Vista Analyse AS sammenlignbar statistikk for utviklingen av landbruket i kommunen. Jordbruket i kommunen er preget av svært små bruk, og vi ligger faktisk blant de kommunene som har det minste jordbruksarealet pr. driftsenhet. I 1999 var gjennomsnittsbruket på 112 dekar mens det i Oppland var på 156 da jordbruksareal

Inntakt i store deler av området, smalt belte mellom jordbruksareal og elva. Fugl Viktig hekkeområde for småfugl, både spurvefugler og sangere. Selve deltaet er lite interessant mht andefugl, men i Flatsjå litt utenfor deltaet blir vannfugl observert på trekk og overvintring Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen) . Losnadeltaet er bygd opp der Lågen renner ut i innsjøen Losna (181 m.o.h.), Ringebu kommune. Deltaet er middels berørt av inngrep og er stort med sine 3827 dekar Tap av jordbruksareal i Norge. En fotodokumentasjon med refleksjoner om årsaker, virkninger og mottiltak . By . Get PDF (7 MB) Dette gjøres gjennom kart og statistikk, presentasjoner og publikasjoner i ulike media og gjennom rapporter

Forside - SS

Statistikk; Off-label og dispensasjoner; Prosjekter; Foredrag fra kurs og møter. Foredrag fra kurs og møter oversikt; Kursuka; Andre kurs og møter; Vanning; Grøfting; HMS Hydroteknikk Jord Klima Korn Korn oversikt; Gjødsling. Gjødsling oversikt; Generelt; Høstkorn; Vårkor Vestfold og Telemark fylkeskommune er en region med mer enn 425 000 innbyggere fordelt på 23 kommuner Tiltak på dreneringsutfordringer på jordbruksareal 19.12.2016 (Oppdatert: 16.11.2017) Overskuddsnedbøren må unna så fort som mulig etter regn/snøsmelting; enten på overflata til avløp, eller ned gjennom jorda til ei rør Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hve Skolen ligger idyllisk til i landlige omgivelser i Blaker, med skog, jordbruksareal og Glomma i umiddelbar nærhet. Skolen bruker uteområdet og nærmiljøet til forskjellige aktiviteter i alle årstider. I området rundt skolen er det registrert minst 31 rundhauger fra jernalderen

Geitemjølk og geitebruk 2000-2019 - Norges Bondelag

jordbruk i Norge - Store norske leksiko

Geir-Harald Strand, utredningsleder ved Nibio Kart og statistikk. Forskning viser at Diagnose: jordblindhet Matjord er en knapp ressurs. Likevel nedbygges årlig 8000 dekar dyrket mark. 1 min Publisert: 04.08.17 — 20.48 Oppdatert: 3 år siden. Jordblindhet rammer også. Grøfting av jordbruksareal 17.02.2010 (Oppdatert: 11.12.2018) Landbruksrådgjevinga i Hordaland arrangerte grøftekurs for om lag 13 deltakarar sist i oktober 2010 Klimatiske og topografiske forhold i Norden er utfordrende. Kaldt klima gir korte sesonger, det er store variasjoner i jordkvalitet og det er lite jordbruksareal tilgjengelig. Per innbygger har Norge 1,6 dekar (7) og ca. 3 % (8) av det totale arealet er egnet til matdyrking. Det er det 5. laveste i verden og minst av alle EU-landene (9) Gjødselplan skal utarbeides før hver vekstsesong og omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer. Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. - 8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold

Antal sauebruk og voksne sauer 2002-2018 - Norges Bondelag

Mindre kjøttspising kan gjøre Norge mer selvforsynt. Hvis vi spiser mindre rødt kjøtt, kan den norske selvforsyningsgraden økes fra 50 til 80 prosent, samtidig som vi spiser sunnere Hei! Vi kjøpte en gammel går senhøsten 2013, og flyttet inn høsten 2014 etter totalrenovering. Til gården hører det 89,5daa dyrka mark, som var forpaktet bort til en nabo. Foreløpig har det vært e Jordbruksareal i dekar; Jordart og jordanalyser for pH, fosfor, kalium og moldinnhold; Forgrøde; Årets vekst; Forventa avlingsnivå per dekar; Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium per dekar; Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel (type og mengde per dekar med antatt spredetidspunkt Jordbruk i Sverige eller lantbruk är en näringsform av jordbruk som innefattar djurskötsel, odling av grödor med mera. Jordbruket i Sverige har genomgått ett skifte de senaste 50 åren, där antalet jordbruksföretag har halverats från 1970 till 2016, men där mängden jordbruksareal som varje företag brukar har fördubblats Tittel Slik spiser vi opp jorda: Så mye jordbruksareal krever nordmenns matvaner Forfatter Håkon Lindahl Utgivelse 13/2016 Utgiver Framtiden i våre hender, Mariboes gate 8, 0183 Oslo Ansvarlig redaktør Arild Hermstad Faglig kvalitetssikrer Øyvind Eggen Forsidefoto iStockphoto Det oppfordres til å sitere og bruke opplysninger fra denne rapporten

jordbruksareal - Store norske leksiko

Fakta om Nordland Nordland har. 42 kommuner; 243385 innbyggere (1. januar 2020) (her finner du også største by) et areal på 38.153 km², som utgjør 12 % av Norges landareal; størst indre territorialfarvann i landet Statistikk, kart og analyse. Gå til statistikk, kart og analyse. Alle tilskot. betyr at det var på denne tida området vart rydda og nytta til jordbruksareal for første gong. Åkrane har ikkje nødvendigvis vore i kontinuerleg drift frå då av, men det kan ha vore eit vekselbruk mellom beite og åker

KommuneProfilen. Statistikk og nøkkeltall om jordbruk og ..

Jordbruksareal og husdyr (opphørt) - SS

Hvem lager statistikk for lokale, nasjonale og internasjonale forhold? l Lokal statistikk - Den lokale kommunen lager mesteparten selv. Også litt SSB. l Nasjonal statistikk - Statistisk sentralbyrå (SSB) l Internasjonal statistikk - FN og verdensbanken . Kapittel 2 - Mineraler og bergarter . Side 18. 1 Dyrka mark er land brukt til jordbruk. Det kan visa til fulldyrka jord, det vil seia jord som er eller kan bli pløya, overflatedyrka jord som er rydda og jaman, eller innmarksbeite

Fakta og statistikk - landbruk - Fylkesmannen i Innlande

Jordbruksarealer ute av drift - Fylkesmannen i Oslo og Vike

Jordbruksareal: Utilstrekkelig kapasitet på stikkrenner og overflateavrenning 31 erosjon, utvasking og utglidning nedstrøms. 32. Lokalveier: Uten eller med minimale grøfter og dårlige dreneringsløsninger, samt inntak til stikkrenner med rist som gikk tett. 3 Vestland | Statistikk og utviklingstrekk er ei samling av tal og fakta innafor eit breitt spekter av samfunnstema. Målet er å gje ei oversikt over dei mest sentrale utviklingstrekka innafor tema. Kommunen har eit flatemål på 115 km2. Av dette er 77 km2 jordbruksareal. Kommunegrensene har vore tilnærma uendra sidan formannskapslova av 1837. Kommunen sitt administrasjons- og handelssentrum er Kleppe. Andre tettstader er Verdalen, Orstad, Klepp st, Tu, Pollestad og Voll. Kommunikasjonsnettet i kommunen er godt utbygd Sjur'n og dei flotte limousinane 12.10.2020 (Oppdatert: 15.10.2020) Sjur Skjæret (26 år) er ein ung, kunnskapsrik og entusiastisk ammekubonde i Jostedalen

Ekstra tilskudd til grøfting på Agder i 2020 27.08.2020 . Fylkestinget vedtok 16. juni å gi et ekstra tilskudd på 2000 kr/daa til grøfting av jordbruksareal Kontakt oss Sentralbordet, åpningstider, nød- og vakttelefoner, kontaktskjema; Våre tjenester Tjenestetilbudet i kommunen, søknader og skjemaer, barnehage, skole, helse, kultur og idrett, priser; Jobb i kommunen Østre Toten kommune som arbeidsplass, lærlingsordningen og oversikt over ledige stillinger.; Politikk og organisasjon Lokalpolitikk, innsyn og om organisasjonen Stord er en kommune i Sunnhordland i Vestland fylke. Også navn på øya Stord, hvis sørlige halvdel dekkes av Stord kommune, og den nordlige av Fitjar.Kommunen Stord omfatter et 144 km² stort areal på de bebodde øyene Stord, Huglo og Føyno.I tillegg kommer flere mindre øyer og holmer. Navnet Stord kommer av norrønt, «den høgreiste».. Stord fikk bystatus i 1997 og er Norges 2. Kjøp Major Wear - Landlig Sixpence for kun kr 499. På Trendhim har du alltid 365 dagers returrett. Vi ønsker å gi deg en fantastisk kjøpsopplevelse 1001 5/14/2019 2019. 1001 12/1/2018 2018. 1000 2017. 935 2018. 1014 2/12/2020 2019. 1019 2/12/2020 2019. 2/12/2020 2019. 1014 2016. 200 2/12/2020 2019. 200 2/12/2020 2019. 200 2/12/202

15 Norges offisielle statistikk Jordbrukstelling 1999 Jordbruksareal Fra 1989 til 1999 ble fulldyrket jordbruksareal i Akershus og Oslo redusert med dekar, mens overflatedyrket areal økte med dekar. I 1999 var dekar jordbruksareal i drift, en nedgang på om dekar fra prosent av arealet ble brukt til korn og oljevekster til modning og 16 prosent til eng og beite I IS 24/8 fremkommer statistikk og oversikter over boligtilbud fra 2019. Oslo er med 47% bedring best i landet med tanke på hvordan bosituasjonen har bedret seg for denne målgruppen. Samtidig er det også i Oslo 7% som oppgir forverring i bosituasjonen. I Buskerud er det kun 30% som oppgir forbedring, men 5% som oppgir forverring Hadsel søker leietaker til 110 dekar dyrkbart jordbruksareal. 8.7.2020 . Designersykkel på Taen ble vinnermotivet i juni. Juni 2020. 22.6.2020 . Folkemøte om Stokmarknes miljøhavn. statistikk og nerdestoff etter kommunevalget. 10.9.2019 . Dette er kommunestyret i Hadsel 2019-2023. 10.9.2019 . Høythengende fotograf landet. Trondheim, tidligere kalt Nidaros og Trondhjem (sørsamisk: Tråante), er en bykommune i Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge (etter Oslo og Bergen) med 205 163 innbyggere per 1. januar 2020, etter sammenslåingen med Klæbu kommune. Bysenteret ligger mellom Nidelva og Trondheimsfjorden.Kommunen grenser i øst mot Malvik, i sør mot Selbu og Melhus, og mot Indre Fosen i. europeiska kommissionen bryssel den 20.5.2020 com(2020) 381 final meddelande frÅn kommissionen till europaparlamentet, rÅdet

Hovedgrupper - NibioElvedelta - status og overvåking Delta utenfor prosjektetBakgrunn: Natur, energi og miljø: Kjerringa med strømmen
 • Sushi lier.
 • Produktfotografie karlsruhe.
 • Mortons syndrom tejpa.
 • Ironman krav.
 • Pokémon mystery gifts 2017.
 • Rif høstmøte.
 • Avfallsbøtte.
 • Movie maker substitute for windows 10.
 • Solange knowles a seat at the table.
 • Gulvbeskytter plast.
 • Handicapkonventionen artikel 19.
 • Roberto tapia por una mujer asi como tu.
 • Hvem kan se bildene mine på instagram.
 • Ovnsbakte mandelpoteter oppskrift.
 • Relasjonsledelse norge.
 • Ford model t ersatzteile.
 • Kritisk verdi formel.
 • Bukowski klockor.
 • Belbin teamroller beskrivelse.
 • Amanda statuetten.
 • Meghan markle hochzeit harry.
 • Borg eiendom trondheim.
 • Moped scooter deler.
 • Forstørret prostata impotens.
 • Svarte furer i tennene.
 • Samsung smart switch pc download.
 • Hus til salg haugesund.
 • Hårspray på fly.
 • Konge bilder.
 • Schustermann und borenstein registrierung.
 • Zyxel powerline adapter setup.
 • Example for application letter.
 • Days and dates in excel.
 • Hvem er medlemmer i nho.
 • Vw bentley.
 • Der weiße hai stream.
 • Kronehit programm heute.
 • Steam anime backgrounds.
 • Skjønnheten og udyret den fortryllende julen.
 • Betlehem wiki.
 • Fotballsko kunstgress.