Home

Krav til sorteringsgrad avfall

Nå kommer det krav til sortering! - Avfall Norg

 1. Stortinget ber regjeringen stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet. (Enstemmig). Stortinget ber regjeringen utrede påbud av rensing av flyveaske og komme til Stortinget med dette på egnet måte. (Enstemmig)
 2. Farlig avfall og EE-avfall. Farlig avfall skal, som du sikkert er kjent med, alltid sorteres ut og deklareres. På våre mottaksanlegg finner vi fra tid til annen farlig avfall som for eksempel malingsspann (som ikke er tomme), spraybokser, fugepatroner og elektriske ledninger og komponenter i containere og avfallssekker fra byggeplasser
 3. § 15-5. Generelle krav til innvendige vann- og avløpsinstallasjoner § 15-6. Innvendig vanninstallasjon § 15-7. Innvendig avløpsinstallasjon § 15-8. Generelle krav til utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg § 15-9. Vannforsyningsanlegg med ledningsnett § 15-10
 4. krav om utsortering uten å fastsette et mål på utsorteringsgrad, og krav med definerte utsorteringskrav. Det vil i tillegg til utvikling av infrastrukturen for avfall være behov for å iverksette andre supplerende virkemidler, herunder kommunikasjon
 5. Det er en nasjonal målsetting at 70 % av avfall fra bygge- og anleggsplasser materialgjenvinnes innen 2017. For sorteringsgrad bør arrangementer ha som mål å oppnå kravet til bygge- og anleggsplasser på 60 % sortert avfall. Restavfall til forbrenning med energiutnyttelse regnes ikke med i sorteringsgrad
 6. imum 60 % kildesortering av avfallet på byggeplass. Kildesortering er derfor både økonomisk og fremtidsrettet. Foto: Sverre Vald
 7. Plikt til å ta imot EE-avfall § 1-8. Plikt til å sørge for sortering og oppbevaring av EE-avfall § 1-9. Plikt til å informere . IV. Plikter for produsent og representant (§§ 1-10 - 1-12) § 1-10. Krav om medlemskap i returselskap § 1-11. Krav til representant for utenlandsk produsent § 1-11a. Krav til representant for utenlandsk.

Avfall og gjenvinning Byggenæringen generer årlig 1,5 millioner tonn byggavfall. I tillegg kommer utgravningsmasser og sprengstein. Avfallet representerer store. Mottatt og hentet avfall skal innen 24 timer fraktes til anlegg godkjent av forurensningsmyndighetene eller til anlegg omfattet av disse standardiserte krav for kommunale mottak. Det vises spesielt til Direktoratet for brann- og elsikkerhet sitt eget regelverk om vegtransport av farlig gods (ADR) Kommunene på sin side vil få konkrete krav om gradvis måloppnåelse innen 2020, 2030 og 2035 for henholdsvis plast og biologisk avfall, mens næringslivet kun får et generelt krav om kildesortering uten at det settes krav til at en bestemt andel avfall må sorteres ut

Dette er kravene til kildesortering på byggeplas

Sirkulærøkonomi Avfall er ressurser Transport og logistikk Innovasjon Bærekraftrapport Blogg: Recover setter krav til sorteringsgrad av avfallet sitt - som første skadesaneringsselskap. 04.04.2019. Som første skadesaneringsselskap har de satt et mål om 60 prosent sortering i første omgang • TEK10 § 9­1 Generelle krav til ytre miljø: «Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø». • § 9-5 Avfall, punkt 3; «Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning» Riktig håndtering av avfall er viktig for å synliggjøre og ta et helhetlig ansvar for miljøet og samfunnet vårt. Økt sorteringsgrad - prosent material- og energigjenvinning av total mengde avfall, krav til avfallshåndtering (2) leie container (2) miljøkriminalitet (2 Krav til kildesortering på byggeplassen Mona Tønne | 11. jun 2019 6 minutter lesetid Nybygging, riving og rehabilitering skaper store mengder avfall. Ifølge SSBs avfallsstatistikk ble Feil håndtering av farlig avfall kan være en kilde til forurensning og skade for helse og miljø

Kan du dokumentere miljøeffekten av avfallshåndteringen din?

For at vi skal kunne nå målene våre, har vi stilt en rekke krav til den fremtidige leverandøren og avtalen. Et viktig krav er økt materialgjenvinningsgrad. Parallelt med dette har vi stilt krav om rapportering av avfall i utlysningen av miljøoppfølgingssystemet. Vi har lagt et viktig grunnlag for at vi skal kunne nå målene våre for 2020 Meldinger til Stortinget; Meld. St. 45 (2016-2017) Del/tips Tips en venn. Facebook; Twitter; LinkedIn; Epost; Lukk. Skriv ut; Meld. St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 21. juni 2017, godkjent i statsråd. Det meste av avfall kan leveres gratis, enten til returpunkter, til gjenvinningsstasjon eller til forhandlere som er forpliktet til å ta i mot avfall (f. eks. EE-avfall, dekk og apotekvarer). Hvis du finner avfall i naturen kan du henvende deg til kommunen

§ 9-5. Avfall - Direktoratet for byggkvalite

Krav til produkter, biprodukter og bevaring av kritiske ressurser. Medlemslandene skal styrke innsatsen for å bevare kritiske råvarer i kretsløpet. vederlag og kriterier for valg av behandlingsanlegg for avfall. Det stilles også krav til at avfallsbesittere skal informeres om avfallsforebygging Avfall må ikke legges igjen utenfor avfallsbeholderne, og disse må være store nok til at lokket kan lukkes til enhver tid. Reglene om forsøpling finner du blant annet i politivedtektene for Trondheim. · hva slags avfall bedriften har lov til å samle inn · krav til rapportering · krav om avfallshåndtering

Sum farlig avfall Sum sortert Sorteringsgrad Beregnet mengde 0,0 7211 PCB-holdige isolerglassruter 7154 Kreosot-impregnert trevirke 7240 Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall. Postnummer E-postadresse E-postadresse Poststed Enkeltperson Foretak / lag / sameie. Title: Avfallsplan. Krav- og kriterietyper: Tildelingskriterier; med henblikk på riktig sorteringsgrad, Kriteriet har som formål å premiere leverandører med god forståelse for sortering av avfall, hvilket vil kunne bidra til god avfallsutnyttelse. Forslaget blir en beskrivelse,.

Sorteringsgrad: Def. utsorteringsgrad: Andelen av total avfallsmengde som sorteres ut fra avfallet fordi det miljømessig eller økonomisk sett er fornuftig. Utsortert avfall går enten til materialgjenvinning, særskilt energigjenvinning eller til deponi Farlig avfall er avfall som kan føre til forurensing eller skade på mennesker, Mindre mengder kan av kunde kastes som grovavfall til sortering, men noter at dette gir negativ påvirkning på sorteringsgrad. Krav til levering av vinduer: Vinduer kan hentes etter avtale, fortrinnsvis på pall,. Forslag til forskriftsregulering av krav til utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall Nytt avfallsregelverk i EU krever 65 prosent materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet i 2035. Kravene er ikke tatt inn i EØS-avtalen, men vi har lagt til grunn at det vil skje og at de derfor vi PPT - Byggavfall - fra problem til ressurs PowerPoint Bærekraftig løsning for Arkitekter. Miljørapport 2019: Avfallsreduksjon og økt sortering Nå sorteres alt avfallet. Johan on Twitter: Høy sorteringsgrad er enkelt når man Er kildesortering vanskelig? - BIR. Nå kommer det krav til 2.2 Avfall » Miljøhåndboka.

Krav til merking ved transport av farlig gods; Sortering og emballering av batterier; Hvordan man håndterer avviksavfall som eksplosiver, smittefarlig avfall og uidentifisert avfall; Forsvarlig håndtering, emballering og lagring av farlig avfall; Behandling av farlig avfall; Hva man bør tenke på når det gjelder sikkerhet og milj Avfall som er dryppende vått med luftveissekret kastes som smitteavfall. Håndtering av smittefarlig avfall i spesialisthelsetjenesten ved kjent eller sannsynlig smitte med covid -19. Smittefarlig avfall fra spesialisthelsetjenesten skal følge lokale rutiner i henhold til gjeldende infeksjonskontrollprogram Avfallsplan 2020-2025 | M-1582 5 1. Status for håndtering av avfall i Norge 1.1 Avfallsmengder 1.1.1 Avfallsmengder i 2017 De totale avfallsmengdene i Norge var 11,7 millioner tonn i 20171 ifølge avfallsregnskapet til Statistisk sentralbyrå (SSB) Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge . Alt vi forbruker, blir før eller siden til søppel. I dag bruker og kaster vi i et høyt tempo. Dette skaper press på naturressursene og, ikke minst - mye avfall

 1. Krav om sikkerhet bør virksomhetene selv også stille til behandlingen av annen sensitiv informasjon. Det kan dreie seg om regnskapstall, kundeinformasjon, pristilbud og avtaler. Kommer slike data i hendene på uvedkommende, kan resultatet bli tap av tillit hos kunder, omdømmetap og svekket konkurransekraft
 2. Forslag til forskrift sregulering av krav til utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall Nytt avfallsregelverk i EU krever 65 prosent materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet i 2035. Kravene er ikk
 3. Det må ligge til rette for forsvarlig håndtering av avfall. I stedet er det satt krav til luftkvalitet og forebyggende tiltak mot gjødselgassforgiftning. Se nærmere om gjødselgasser i § 13 om klima. Tradisjonelle spaltegulv regnes vanligvis som åpen forbindelse
 4. Denne anvisningen beskriver miljøkartlegging og miljøsanering av bygninger. Anvisningen behandler krav i lover og forskrifter og omtaler: - organisering, planlegging og gjennomføring av miljøkartlegging og miljøsanering - hvilke helse- og miljøskadelige stoffer en kan forvente å finne i byggematerialer og komponenter - påvisning, behandling og fjerning av de vanligste helse- og.
 5. Se generelle krav til opplæring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1. 2. Krav til dokumentert opplæring. Arbeidsgiver skal gjøre en risikovurdering for å avdekke om arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk. I så fall skal arbeidsgiver (eller andre som er kompetent til det) gi dokumentert opplæring
 6. Direktør ved Frevar, Fredrik Hellstrøm, kan ikke tidfeste når ordningen med krav til levering av avfall i klare plastsekker blir innført. Økt sorteringsgrad

2.2 Avfall - Velkommen til Miljøhåndbok

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är Det finns inget avfall Farlig avfall. Containere og beholdere. Biltyper. Komprimatorer og emballasjepresser Utstyr til kildesortering En enklere hverdag Web/app. Utstyr til avfallshåndtering. Grønt Ansvar® Rapporter/statistikk . Skilting og merking. Rådgivning . Beredskap Farlig avfall. Våre løsninger. Kjemiker på vei™ Miljøsafe™ E-deklarerin Krav til levering: I originalemballasje, eller godt merket. Miljøskadelige blåsemidler (KFH) PUR-skum som er i bygningselementer, garasjeporter, sandwichpaneler og isolasjonspaneler til kjøle-/fryserom. Krav til levering: Hvitevarer leveres som EE-avfall. PCB-holdig avfall. Murpuss og malin

Avfall og gjenvinning - Byggemilj

 1. Statistikken avfall fra husholdningene viser at heller ikke tidligere år har Norge ligget an til å innfri dette kravet om materialgjenvinning.I 2008 var andelen husholdningsavfall levert til materialgjenvinning oppe i 44 prosent. Etter det har andelen gått ned, og har ligget på i underkant av 40 prosent siden 2011
 2. (1) Ved gjennomføringen av tiltak i eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall. (2) For tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse
 3. § 10-6. Krav om varslings- og kommunikasjonsmidler § 10-7. Krav til programvare og datasystemer § 10-8. Variasjon og hvile Kapittel 11 Arbeidsinstruks § 11-1. Gjennomgående krav til arbeidsinstruks for utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutsty
 4. i- og gjenbruksstasjoner. Der kan du også levere hageavfall, farlig avfall og større typer avfall. Hageavfallet blir til førsteklasses jordprodukter. Alt avfall blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte
 5. st 60 prosent. Etter byggearbeidet leverte Sigva Bygg AS vel ni tonn bygningsavfall til Remiks som ifølge rapporten var «sortert ordinært avfall». Kommunen stilte spørsmål om det kunne dreie seg om sortert avfall når alt avfallet lå i en og samme.
 6. g av hjem og bedrifter i Trondheimsområdet via fjernvarme. Skarpe gjenstander må pakkes inn godt for å hindre personskade. Plast, glass, metall, el-avfall, trevirke, gips, betong osv. sorterer du ved å kontakte vaktmester i bygget

Forskrift om farlig avfall - Lovdat

Krav om utsortering av plast og biologisk avfall fra 2023

 1. Nye krav til elektronisk avfall 1. januar trådte nye regler for elektronisk avfall i kraft. Reglene vil føre til økt gjenvinning av elektronikkavfall og likere rammevilkår for returselskapene. Redaksjonen. Publisert torsdag 21. januar 2016 - 07:02..
 2. st viktig: Kurset - med sine tre ulike moduler - underbygger de krav myndighetene gjennom forskriftene setter til dokumentert kompetanse
 3. Forhandlere er pliktig til å ta imot samme type batterier som de selv fører gratis. Gjenvinningsstasjoner tar også imot batterier, da enten i en egen innsamling for batterier eller som farlig avfall. Et unntak er blybatterier, de skal leveres som farlig avfall
 4. Kommentarer til Avfall Totale avfallsmengden er gått vesentlig ned, med totalt 20 %, Dette er vi veldig fornøyd med. Antall kilo på Restavfall er stabilt, noe som medfører en veldig negativ trend på vår sorteringsgrad. Nå går vi enda mer igjennom hva vi kan gjøre med restavfallet
 5. Avfall: Mål, Restavfall 2000 kg Avfall: Mål, Kildesortering 50 % Avfall: Tiltak Opplæring og oppfølging, kildesortering, kaste all avfall, gjenbruk av materialer og masser, holdningsendring, krav til BH, avfallsstasjon, Utslipp til luft og vann: Planlagte tilta
 6. Avfall er kasserte gjenstander, materialer, restprodukter eller energibærere som ikke lenger har sin opprinnelige verdi.Avfall er likevel en viktig ressurs ved resirkulering og gjenvinning.. Søppel er avfall som ikke er håndtert på en forsvarlig måte. Å anbringe eller etterlate avfall på uegnet sted blir kalt forsøpling.. Avfallet stammer fra husholdningene (husholdningsavfall) eller.
 7. Avfall Norge mener det bør stilles strengere krav til bruk av resirkulerte råvarer ved offentlige innkjøp. - Det å stille eksplisitte krav i anskaffelsesreglene blir nok vel detaljert, mener Gunnar Grini i Norsk Industri

Video: Avfallsreduksjon og økt sortering - Universitetet i Osl

Ønsker krav til utsortering for næringsliv og kommuner

Krav om utsortering og 18 andre forslag vil få flertall når Stortinget behandler stortingsmelding om avfall tirsdag 27. februar. - Et stort skritt for sirkulærøkonomien, sier Nancy Strand Generelle krav til alle renovasjonsanlegg Hvordan avfallet håndteres, mengde avfall som samles inn, ambisjon knyttet til miljø og sikring av verdiene i avfallet er drivere som har stått i sentrum av utviklingen. I løpet av de siste 30 årene har avfallsmengden pr. innbygger blitt nærmere doblet Avfall og ytre miljø. De fleste virksomheter vil i større eller mindre grad produsere avfall. Riktig håndtering av dette avfallet har betydning både for arbeidsmiljøet og for det ytre miljøet NS 9431 Klassifikasjon av avfall er kommet i revidert utgave <p>NS 9431 ble første gang gitt ut i 2000, og den har nå kommet i ny utgave. Bakgrunnen for revisjonen er endringer i avfallsforskriften og erfaringer fra bruk av første utgave av standarden. </p>

Title: Forord Author: Olav Skogesal Created Date: 11/4/2010 11:08:22 P Vi tok det selv. Ventet til byggeperioden var over, ordnet en ganske stor container som vi fikk alt i i løpet av en helg. Tror vi betalte ca 6000. Men snekkerene bør ha en plass som ikke er i veien for annet arbeid. Alt av planker kuttet jeg opp til brensel, takstein ble fyll masse Radioaktivt avfall må håndteres forsvarlig i tråd med krav i forurensningsloven med forskrifter. Avfallsforskriften kap. 16 inneholder sentrale krav til avfallshåndteringen, men det er også andre regler som må overholdes ved håndtering av radioaktivt avfall Både avfallsforskriften og forurensningsloven stiller krav til lagring av avfall. Bedrifter er pliktet til å oppbevare farlig avfall slik at det ikke er til fare for mennesker, dyr eller miljø. Dette betyr at virksomheter skal sørge for en trygg og sikker oppbevaring av avfallet I områder med konsentrert bebyggelse (borettslag, boligsameier) kan nedgravde avfallscontainere være et godt alternativ blant annet fordi man sparer verdifullt areal. I nedgravde avfallsløsninger legges avfallet i et innkast over bakken, før det går videre ned i en oppsamlingsenhet under bakken. Dette gjør at avfallet holder en jevn temperatur, noe som er spesielt fordelaktig om sommeren.

Mottar avfall fra IVARs eierkommuner og tilliggende interkommunale selskap. Gjør kildesorteringen enklere og bidrar til at det gjenvinnes mer i regionen. Omgjør plasten til små pellets som selges videre til plastindustrien som råvare. Industrien bruker dem til å lage nye plastprodukter. Investering: 650 millioner kroner Har du spørsmål om farlig avfall? På denne siden har vi har samlet mye informasjon om temaet, som hva du bør vite når du håndterer farlig avfall, hjelp til klassifisering og e-deklarering av farlig avfall osv. Finner du ikke svar på det du lurer på, hører vi gjerne fra deg slik at vi kan hjelpe deg

Behovet for regelmessig manuelt renhold er stort pga. løst avfall og søl. Systemet har en viktig begrensning i at alt avfall må emballeres i poser/sekker. Erfaringene så lagt viser at konseptet gir lav gjenvinningsgrad i forhold til sammenlignbare systemer. Relativt lav sorteringsgrad i husstanden kombinert med tap i sorteringsanlegge Utleie av søppelcontainere, en oversikt over hvor en kan leie containere til avfall. Velg by eller tettsted og se tilbud på leie av søppelcontainer fra Containerweb AS 1872,9 tonn sortert avfall siden prosjektstart i 2016 og en sorteringsgrad på 97 prosent. Det synes Implenia er verdt å feire med kake

Håndtering av bygg- og anleggsavfall - Skal du bygge, rive

Iris Produksjon drifter deponiet på Vikan, og det stilles strenge krav til sluttbehandling av avfall og forurenset masser som deponeres. Hva vi har lov til å ta imot er regulert i Avfallsforskriften og konsesjonen gitt av forurensningsmyndighetene Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Husholdninger og privatpersoner skal levere farlig avfall til kommunale mottaksordninger. Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjent mottak.» Sitatet ovenfor er hentet fra nettsidene til Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif), som e

Recover setter krav til sorteringsgrad av avfallet sitt

 1. Side 2 av 4 - Båtfører/bruker må gjøre seg kjent med og innrette seg etter hvilke avfallsordninger som gjelder for havnen. - Dersom brukerne mener havnen ikke har tilstrekkelige mottaksforhold for avfall kan dette innberettes til havneansvarlig som etter nærmere prosedyrer følger opp. Fylkesmannen er ansvarlig myndighet for godkjenning, og fører tilsyn med bestemmelsene
 2. 4. Krav til lokaler og utstyr 4.1 Lokaler 4.2 Utstyr 5. Krav til opplæring 6. Håndtering av avfall 7. Tilleggslitteratur 8.Litteraturreferanser Vedlegg: Praktiske retningslinjer for h åndtering av antimikrobielle midler 1 Innledning 2 Håndtering av miksturer med antimikrobielle midler 3 Håndtering av injeksjonsv æsker i hetteglas
 3. Avfallsforskriftens kapittel 11 har til formål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall. Videre stiller forskriften krav til håndtering og oppbevaring a
 4. Krav ved etablering nedgravde løsninger: Viser til Renovasjonsforskriften og Retningslinjer for nedgravde containere for avfall. • Etablering av avfallscontainere er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 a), jfr § 20-2 1.ledd. • Bærum kommune, Forurensning og renovasjon skal godkjenne plassering av containere før etablering
 5. st 60% sorteringsgrad. Det er også et krav om sorteringsgrad, som betyr at en viss prosentandel av alt avfallet som produseres på en byggeplass, må utsorteres. Målet bør være en sorteringsgrad på
 6. gjenvinningsgrad på 38% økes til 50% innen 2025, og 55% innen 2030. Krav til materialgjenvinning gjelder hus holdningsavfall, men også husholdningslignende avfall fra næringslivet. 2.2.3 Lokale rammebetingelser FIAS ivaretar renovasjon i de 10 kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal og Stor - Elvdal

Avfallshåndtering - en viktig del av virksomhetens

Målet med direktivet er å redusere mengden av avfall som slippes ut til sjø. Direktivet følger samme mål som MARPOL-konvensjonen om hindring av forurensning fra skip. Men, i motsetning til konvensjonen som regulerer utslipp fra skip i sjøen, fokuserer direktivet på skipets drift i EU-havner Nye krav til håndtering av plastavfall. 13.12.2018 | Nyhetsbrev: Innsamlere kommuner/IKS og næringsliv . Miljødirektoratet vil øke kravene til utsortering av plast- og biologisk avfall kraftig mot 2035 Enheten har selv også oversikt over avhendet smittefarlig avfall gjennom det som er registrert i bestillingssystemet, jf. krav til dokumentasjon i forskrift om smittefarlig helseavfall § 8. Emballering og merking # Smittefarlig avfall skal alltid avhendes i egne, gule bokser Det er krav til merking ved bruk av genmodifiserte fôrmidler i fôrvareforskriften. For tilsetningsstoffer og premikser er kravene til merking beskrevet i tilsetningsstoff-forordningen, men s kravet til merking av fôr der tilsetningsstoffer er brukt er gitt i merke- og omsetningsforskriften Nå kan stat og kommune enkelt stille krav til leverandørene og sikre minimalt matsvinn både for kantinemat og annen servering. Nytt kriteriesett for bærekraftig innsamling av avfall. 16. okt 2018. Nå er det nye kriteriesett for avfallsinnsamling på plass i kriterieveiviseren

Krav til kildesortering på byggeplassen - Franzefos

Stortinget ber regjeringen stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet. Forslaget ble vedtatt 27. februar 2018 19:0 Nye krav til elektronisk avfall på plass De nye reglene som trådte i kraft 1. januar, vil føre til økt gjenvinning av elektronikkavfall og likere rammevilkår for returselskapene. 07.01.201 Avfall som skal deponeres må tilfredsstille kravene i avfallsforskriften kap 9, vedlegg II, eller strengere krav i deponiets tillatelse. Avfall som sendes til forbrenning må følge kravene stilt i regelverk for avfallsforbrenning og forbrenningsanleggets tillatelse. aksepteres Som hovedregel skal usortert avfall sorteres samme dag Ufravikelige krav til HMS og store ambisjoner knyttet til miljø og kostnadseffektivitet www.ngn.no avfallsplan og sorteringsgrad. Myndig-hetskravene følger hele byggeprosessen, for å utføre en rekke tjenester knyttet til blant annet farlig avfall, fyringsoljetanker og oljeutskillere • Fram til 1. juli 2011 kan tiltakshaver velge å følge ny eller gammel TEK • I særtilfelle også etter 1. juli 2011 • Obligatoriske kontrollområder og krav om sentral godkjenning for kontroll fra 1. juli 2011 • Trenger ikke sentral godkjenning fram til 1. juli 2011 • Kommunen kan pålegge kontroll fra 1. juli 201

Miljørapport 2019: Avfallsreduksjon og økt sortering

Miljødirektoratet varsler om strengere krav for deponering av masser som inneholder perfluorerte stoffer (PFAS). Dette dreier seg om en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. GLØR kan ikke ta i mot jord med for høye verdier av PFAS Men det er vel uansett krav om avfallsplan i forbindelse med byggesøknad, selv om det nok praktiseres forskjelig fra komune til komune. Jeg la ned endel arbeid i å lage avfallsplan for riving, men saksbehandler kikket knapp på det og har aldri bedt om kvitteringer eller sluttrapport Nord-Odal gjenvinningsstasjon Storsjøvegen 3005. 2120 Sagstua. Se åpningstider På gjenvinningsstasjonene (en i hver kommune) kan du levere tyngre avfall og skrot som du har stående på loftet, i garasjen, i kjelleren eller i hagen

Ecopro er godkjent i henhold til EU1774/2002 for behandling av animalske biprodukter (ABP kategori 2 og 3). 1 kg organisk avfall gir ca 1 kWh energi Matavfall Husholdning Storkjøkken Emballert Annet Næringsavfall Produsent - engros - dagligvare Fiskeoppdrett - fiskeforedling Slakterier Meierier Bryggerier Annet Slam Fra renseanlegg Septik Fettavskillere mm Annet Krav til leveranser a Sektoren Landbasert industri dekker de fleste industrielle aktiviteter av en viss størrelse på land. Omkring 1500 virksomheter må ha tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven. Av disse har i overkant av 600 også et krav om å rapportere årlige utslipp, produksjonsmengde, forbruk av energi, og mengde avfall og farlig avfall. Les me Forskrift om tekniske krav til byggverk (korttittel: byggteknisk forskrift, også kalt «TEK 10») er en norsk forskrift som har til formål å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til helse, miljø og sikkerhet og energi

Ferdigstillelse Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse (Skjemaer). Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. En ferdigattest markerer slutten på offentlig myndighets befatning med en byggesak og er et bevis for at bygget er oppført i henhold til gitte tillatelser Miljøservice Eide AS har ikke hatt lov til å motta avfall på anlegget sitt siden 10. juni. Nå er bedriften konkurs Farlig avfall - f.eks. kjemikalier, maling, spraybokser og småelektrisk avfall. Glassemballasje - glass- og metallemballasje. Bestill beholder på eget skjema. Tøy - klær og andre tekstiler. Krav til henting. Avfallet skal settes ut mot kjørbar offentlig vei, fortrinnsvis på egen tomt Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 Laboratorier Generelt. Omhandler sikringstiltak for laboratorier som håndterer brannfarlig stoff. Eier eller bruker av laboratoriet er, gjennom planer og systematiske tiltak, ansvarlig for at laboratoriet brukes, vedlikeholdes og kontrolleres i samsvar med gjeldende bestemmelser, slik at det alltid er i betryggende stand Strenge krav. Miljødirektoratet har de siste årene skjerpet kravene til anleggene som behandler farlig avfall. Det gjelder krav til lagring, kompetanse, økonomisk sikkerhet for avfallet og krav til at negativ verdi av lagret farlig avfall skal inn i virksomhetenes økonomiske regnskap

 • Frühstücken in rostock und umgebung.
 • Tanzschule helfer discofox.
 • Stellenangebote unna minijob.
 • Propanflaske e400.
 • Eniro karta stockholm.
 • Cafe mistral.
 • Byggbrød sunt.
 • Rister og trading.
 • Popłyniemy razem w daleki świat.
 • Susan wojcicki dennis troper.
 • Elitepartner gutschein 2 tage.
 • Leca produkter.
 • Vaskehjelp bærum pris.
 • Mørk sjokoladekake det søte liv.
 • Swebus nya tidtabell.
 • Smarte senger for små rom.
 • Alle haben bock p1 2018.
 • Fagplan mat og helse 9 trinn.
 • Was bedeutet es wenn die sirene 6 mal heult.
 • Taxi hamburg.
 • Frigo åpningstider.
 • Bounce hovås.
 • Vindtunnel voss pris.
 • Villa marlier.
 • Trær tegning.
 • Kirkelig vielse.
 • Dyrlege vestfold.
 • Sony ericsson models.
 • Smeg komfyr.
 • Hermelin pels.
 • Verktøy hvam.
 • Edvald boasson hagen resultater.
 • Imagenes para dibujar.
 • Skrantesyke årsak.
 • Seattle emerald city.
 • Stelton kopp.
 • Franske oversjøiske departementer.
 • Storslalom vancouver 2010.
 • Fab lounge ansatte.
 • Holmenkollen trapper.
 • Hva er oljefondet.