Home

Veileder til forskrift

Veiledninger til bygningsregelverkets forskrifter

Grad av utnytting. Veileder til Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven kapittel 3: T-1205 (MD) Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket: okt. 1997: Veiledning til forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 1997. Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 33: Veiledning TEK (BE) KMDs samling. Veileder til forskrift om hold av storfe Fastsatt av Mattilsynet juni 2010 Sist endret 09.01.2020 pehse . side 7 av 29 . Inn- og utlastingssted og eventuelle binger eller rom for oppstalling av dyr som skal hentes, må være egnet for godt renhold. Forbindelse mellom gjødselkjeller og husdyrro Veiledning til forskrift om brannforebygging. Publisert januar 2016, sist oppdatert mars 2020 Ansvarlig avdeling: Brann og redning plikter for eieren av byggverk Forebyggende plikter for brukeren av byggverk Kommunens forebyggende plikter Krav til produkter Sluttbestemmelser Skriv ut. Regelverk og veiledninger Brannvern, brannvesen. Veileder til forskrift om midlertidig fritak fra tjeneste for tjenestepliktige i Sivilforsvaret til å sikre at nødetatene beholder tilstrekkelig personell til å kunne ivareta sitt ansvar. Med polititjenestepersoner menes ansatte i politiet i politigradstilling og påtalejurister

4 Veileder til forskrift om nydyrking 1 Innledning 1.1 Om veilederen I denne veilederen finner du en gjennomgang av forskrift om nydyrking. Du finner også veiledning og retningslinjer for 1saksbehandlingen i saker etter forskrift om nydyrking. Forskriften ble vedtatt i 1997, men er oppdatert med endringer som trådte i kraft 2. juni 2020 Disse veiledningstekstene, i tillegg til noen nye, er nå samlet i en helthetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser som finnes i dokumentet ovenfor. Veilederen gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg. Publisert januar 2006 Ansvarlig avdeling: Elsikkerhet Søk i dokumentet. 0 Innledning; 1 Innledende bestemmelser; 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold; 3 Dokumentasjon og melding; 4. Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene. Forskriften gir funksjonskrav,. Forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger. Veileder til forskrift. Ban against the use of mineral oil for heating of buildings. Guidance to the regulation. Sammendrag - summary Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Forbudet gjelder fra 1.1.2020

Veileder til lov og forskrift - Førerkortveileder Abonnér. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs. Høringer. Personvernerklæring. Facebook. Twitter. Veiledning til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 3 1 Forord Dette er en veileder til deler av forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav (heretter kalt gjødselvareforskriften). Den er ment som et supplement til

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Veilederen kommenterer fortløpende de enkelte bestemmelser. Veilederen er ikke rettslig bindende 2 Veileder nr 1-2013 Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Redaktør: Ingvild Vaggen Malvik Forfattere: Truls Sønsteby, Frank Skapalen, Helge Ulsberg, Roger Steen, Arthur Gjengstø, Anne Rogstad, Ann-Kristin Larsen, Rikke C Veileder til forskrift om miljørettet helsevern. 15.01.2018 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene,.

Veileder til forskrift for sentre for foreldre og barn. Tilbake. Last ned. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil i denne veilederen gi noen avklaringer og presiseringer av problemstillinger som har vært reist i forbindelse med ny forskrift til sentre for foreldre og barn. Den nye forskriften. Forskrift om smittevern i helsetjenesten trådte i kraft 1. juli 2005. Den erstatter forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner fra 1. august 1996 og viderefører kravet om infeksjonskontrollprogram i helseinstitusjoner. Folkehelseinstituttet har nå utarbeidet en veileder til den nye forskriften Veileder nr. 5 Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Redaktør: Olav Karstad Isachsen Forfatter: Anne Cecilie Lyche Bondy Trykk: NVEs hustrykkeri Opplag Veileder til lokal forskrift om tiltak mot Covid-19. Tirsdag 3. november vedtok formannskapet lokal forskrift med strengere tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte. Nå er veilederen til forskriften klar. Veileder forklarer innholdet forskriften nærmere

Veileder Til Forskrift Om Hold Av Storf

 1. Til forskrift om strålevern og bruk av stråling er det utarbeidet veiledere, i tillegg til veileder om radioaktiv forurensning. Det er viktig at forskriftstekst og veiledning leses i sammenheng. Fullstendig oversikt over alle våre veiledere finner du i vårt publikasjonsarkiv
 2. § 17-4. Forslag til fordeling av utgifter § 17-5. Berørte grunneiere og festere § 17-6. Kommunens godkjenning av planer og kostnadsoverslag § 17-7. Kommunens vedtak om foreløpig beregning av refusjon § 17-8. Anledning til uttalelse til gitt pristilbud. Anbudskonkurranse § 17-9
 3. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Forskrift om strålevern og bruk av stråling trådte i kraft 1. januar 2011, og er hjemlet i lov av 12. mai 2000 om strålevern og bruk av stråling. Formålet med forskriften er å sikre forsvarli
 4. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Forskrift 16.des 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling er hjemlet i lov av 12. mai 2000 om strålevern og bruk av stråling. Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk
 5. Forskrift om forvaltning av hjortevilt - med kommentarer | M-478 5 trafikken forårsaket av hjortevilt samt skader på jordbruk og fruktdyrking er andre områder som viltforvaltningen, i tett samarbeid med andre sektorer, må ta hensyn til. a) hjortevilt Forskriften gjelder for elg, hjort, rådyr og villrein
 6. Forskrift til opplæringslova: Heimel: Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 1-3, § 2-2 første og femte ledd, § 2-3 tredje ledd, § 2-5 sjette og sjuande ledd, § 2-6,.

Vedlegg til forskrift 5. juni 2014 nr. 805 om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger. A - Synskrav. Undersøkelse av synet. Avstandssyn undersøkes ved bruk av Snellens tavle eller ekvivalent undersøkelsesmetode 2 Om veilederen Dette er en veileder til ny forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 1. april 2005. Forskriften ligger på Internett under Miljøverndepartementets hjemmeside

Fysisk læringsmiljø - Utdanningsdirektoratet - SJEKKRUNDEN

Veiledning til forskrift om brannforebygging

 1. Kommentarer til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Til § 2 Virkeområde Til § 4 Plikt til internkontroll Til § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjo
 2. Veileder til forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Fastsatt av kommunestyret i Gausdal den 15. juni 2017, kommunestyret i Lillehammer den 1. juni 2017 og kommunestyret i Øyer den 18. mai 2017. Innhold 1
 3. Forskrift for håndtering av avfall §§ 1 og 2. Formål og virkeområde Forskrift for håndtering av avfall fra husholdning en kommunal forskrift gitt med hjemmel i forurensningsloven § 30. Forskriften gjelder for BIR og for innbyggerne i de aktuelle eierkommunene

Statens helsetilsyn vil med dette formidle kommentarer til utkast til veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ved en misforståelse ble vi ikke tatt med i den formelle høringen for utkastet Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs. IS-1879 . 1. krav til helse for personer som skal arbeide under forhøyet omgivende trykk (dykkere). Inntil videre gjelder . IK-2708 Retningslinjer for helseundersøkelse av

Veileder til forskrift om sikkerhetsstyring. Publisert: 09.05.2017 Sjøfartsdirektoratet har utgitt en veileder til den nye forskriften om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. som trer i kraft 1. juli 2017 Hva er en veileder? Veiledere omtaler og beskriver et fagområde på et generelt og overordnet nivå, mer generelt enn en retningslinje. Et eksempel er veileder til forskrift om individuell plan. En veileder kan inneholde én eller flere retningslinjer for håndtering av spesifikke sykdommer innen fagområdet

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern. 14.02.2018 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene,. Veileder til forskrift om individuell plan. Heftets tittel: INDIVIDUELL PLAN 2007 - Veileder til forskrift om individuell plan Utgitt: 12/2007 Bestillingsnummer: IS - 1253 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontakt: Avdeling for kommunale velferdstjeneste Regjeringen vedtok 22. juni en ny forskrift om endringer i Covid-19-forskriften. Forskriften innebærer at personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, kan unntas fra karanteneplikten så fremt vilkårene for unntak i Covid-19-forskriften § 6 åttende ledd er oppfylt

VEILEDER TIL GARANTI - OG FINANS FORSKRIFTEN Kommunal - og moderniseringsdepartementets forklaringer til forskrift 18 . nov ember 2019 nr. 1520 om garantier og finans - og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner H -2464 Mai 202 Elevane har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet. Om fanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa blir fastsett i forskrift etter § 3-2 og § 3-4 i denne lova. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre sakkunnig vurdering DFØs veileder til utredningsinstruksen gir utfyllende råd og veiledning til hvordan du kan følge utredningsinstruksen før du skal iverksette et statlig tiltak. I tillegg til veiledning om gjennomføring av selve utredningsarbeidet, finner du også veiledning knyttet til høringer og utredningsprosessen

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Individuell plan - veileder til forskrift om individuell plan Lenke: Individuell plan - veileder til forskrift om individuell plan Utgiver: Helsedirektorate Veileder til opplæringsloven kapittel 9a - elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) med forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Fiskeridirektoratet foreslår endringsforskrift og veileder til teknisk forskrift for landbaserte anlegg. Nærings- og fiskeridepartementet har nylig fastsatt endringer i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk. Det viktigste i denne endringen var forenklinger av ordningen Veileder til forskrift om miljørettet. helsevern i barnehager og skoler m.v.. Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet.. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet på telefon 24 16 30 00.. IK-2619. Statens helsetilsyn. Calmeyers gate 1. Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo. Telefon 22 24 88 86 Telefax 22 24 95 90. Internettsider: www.helsetilsynet.n Statens helsetilsyn har mottatt Helsedirektoratets utkast til «Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd». Veilederen erstatter «Håndbok for abortnemndene (IS-1496)», og den primære målgruppen for veilederen er medlemmer av primærnemndene og sentral klagenemnd, men også annet helsepersonell, pasienter og pårørende

I går sendte DSB ut forslaget til ny brann- og redningsvesenforskrift på høring. Fristen er 15. januar. I tillegg jobber DSB med en ny veileder for tilsyn av særskilte brannobjekt som de også vil ha innspill til. Planen er at den oppdaterte tilsynsveilederen skal brukes i forbindelse med tilsynsaksjonen på avfallsanleggene i høst Veileder til lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann i Skien kommune vedtatt av Bystyret 01.06.2017 3 1. FORMÅL Fett i avløpsvannet kan skape problemer på avløpsanlegg. Fett kan danne propper i ledningsnettet, som fører til oppstuving av kloakk og oversvømmelser i kjellere, tilbakeslag i toalett, samt lukt - og rotteproblemer

Veileder for utarbeidelse av sårbarhetsvurdering (PSA) for havn. Som det framkommer av forskrift om sikring av havner av 29. mai 2013 (som implementerer Direktiv 2005/65) skal det utarbeides en sikringsrisikoanalyse for alle havner som inneholder ett eller flere havneanlegg som omfattes av forskrift om sikring av havneanlegg av 29. mai 2013 Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalite

Veileder - TEK17-krav til hytter Veileder - TEK17-krav til hytter. Nyhet, Hytteprodusentene, Publikasjoner, Regelverk. Epost; Teknisk forskrift (TEK17) stiller tekniske krav til byggverk. Forskriften inneholder 17 kapitler. Alle disse kapitlene gjelder ikke fullt ut for fritidsboliger med én boenhet Veileder til SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID SØKNAD 2019 LDIR-005. VEIEDE I SØKNAD DUKSNSISKUDD Gjeldende regelverk for produksjons- og avløsertilskudd er forskrift av 19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløser-.

veileder og samtidig endre navn til Veileder. Den formelle statusen til disse veilederne vil Etter at ny forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) trådte i kraft fra 1.1.2010, er denne veilederen basert på ny forskrift og første utgave a 2 veileder til Krisesenterloven 2015 / BUFdir Utgiver / Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 01 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 tønsberg Besøksadresse Departementet kan gi forskrift om krav til kompetanse hos dei tilsette og krav til fysisk sikring av lokale

Førerkort - veileder til helsekrav - Helsedirektorate

 1. Veileder til lokal forskrift for fettholdig avløpsvann i Krav til fettutskillere Lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett skal sikre at fett skilles fra avløpsvann for å unngå driftsproblemer på avløpsledninger,.
 2. Veileder Utarbeidet på grunnlag av høringsnotat om innføring av havne- og farvannsloven på Svalbard, høringsbrev av 21.11.2007 Forskrift av 11. april 2008 nr. 34
 3. 10 Veileder angrerett Relevante kilder: • Angrerettloven1 • Forskrift om opplysningsplikt og angrerett mv.2 • Forarbeidene til angrerettloven3 • Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU av 25. oktobe
 4. Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift - TEK17) Veiledning til byggteknisk forskrift, DiBK; Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften - SAK) Veiledning til byggesaksforskriften, DiBK; Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften

En veileder er i utgangspunktet ikke rettslig bindende, men ment som anbefaling og tilrådning på hvordan en lov, forskrift eller rundskriv kan praktiseres. I en veileder knyttes regelverket til den praktiske hverdagen, ofte gjennom eksempler. Faglige retningslinjer er også vanligvis av veiledende karakter Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen under. (Alternativt kan du finne dem via bibliotekkatalogen vår, der du kan søke på navn, tittel, emneord osv.

Veilednin

 1. Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål trådte i kraft 1. juli 2012. Formålet med forskriften er å hindre at utsetting av utenlandske treslag medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet. Ønsker du å plante utenlandske treslag, må du søke Fylkesmannen om tillatelse
 2. Akvakulturloven. Lov om akvakultur (lenke til Lovdata) The Aquaculture Act (link to regjeringen.no) Forskrifter og merknader. Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften
 3. Veileder nr. 3 Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium Veiledning til forskrift om strålevern og bruk av stråling Forskrift 16. des 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling er hjemlet i lov av 12. mai 2000 om strålevern og bruk av stråling
 4. Veileder i regelverk for bostøtte. Veilederen er for kommunale saksbehandlere et hjelpende tillegg til bustøttelova og forskrift om bustøtte. Den gir en oversikt over de forhold som bør vurderes ved behandling av søknader om bostøtte samt generell informasjon
 5. Veiledning til forskrift om brannforebygging - versjon 1.0 28.12.2015 Side 6 (10) En lokal forskrift er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer, og gjelder på et geografisk definert område
 6. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Kompetanse Barnehageloven §§ 17 og 18 Opplæringsloven § 10-8 Forskrift til opplæringsloven kapittel 14. St.meld. nr. 14 (2003-2004): Om opplæringstilbod for hørselshemma St.meld. nr. 16 (2006-2007): og ingen sto igjen St.meld. nr. 11. (2008-2009) Læreren Rolle

Veileder til forskrift om - Fysisk læringsmilj

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, Det skal tilbys koordinator selv om pasient og bruker takker nei til individuell plan. Forskrift og veileder. Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Mattilsynets veileder til forskrift om plantehelse finner du på mattilsynet.no. Lover og forskrifter: -Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) 4.2 SETTING 4.2.1 For innkjøpte settepoteter skal partinummer (settnummer) dokumenteres Veileder Vurdering: utviklingssamtaler, elevsamtaler og veiledningssamtaler (læringsdialoger) Forskrift til opplæringsloven1, og er blitt til gjennom arbeidet i ulike vurdering for læring-nettverk i kommunen. Denne reviderte utgaven (med endringer fra august 2015).

Veileder til forskrift for sentre for foreldre og barn

Veileder til kontrollinstruks versjon 3.0 Periodisk kontroll av kjøretøy Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 03.10.2019 1.2. 1 Generelt Kontroll av kjøretøyets identitet Identitetskontroll er svært viktig i forbindelse med PKK Side 4 av 41 INNLEDNING Teknisk forskrift 2017 (TEK17) stiller tekniske krav til byggverk. Forskriften inneholder 17 kapitler. Alle disse kapitlene gjelder ikke fullt ut for fritidsboliger med én boenhet Veileder til forskrift om skoletilhørighet i Frogn kommune HENSIKTEN MED NY FORSKRIFT Frogn kommune skal være en attraktiv kommune å flytte til, og forskriften skal bidra til å rigge den fleksibiliteten kommunen trenger, og samtidig være forutsigbar for innbyggerne

Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta

 1. Veileder til lov og forskrift Kapittel: 1 Om fremsettelse og behandling av begjæring om svangerskapsavbrudd Regelverk (lov eller forskrift) § 1 Fremsettelse av begjæring om svangerskapsavbrudd Forskriftsteks
 2. dre forskriften eller vedkommende hjemmelslov gir adgang til det, jf. Forvaltningsloven § 40. Se også . Vedtak; Enkeltvedta
 3. Ny veileder til beredskapsforskriften. Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen , beredskapsforskriften, trådte i kraft 1. januar i år. Den nye veilederen vil være et nyttig verktøy for kraftforsyningens beredskapsorganisasjon når forskriften skal formidles og følges opp
 4. VEILEDER til lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune Revidert mai 2013 Kapittel 1 - Forskriftens grunnlag 1.1 Formål og konsekvenser Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann skal sikre at olje og fett fjerne
 5. Forskriften erstatter forskrift av 20. juni 1997 nr. 1057 om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll. Den nye forskriften medfører ikke vidtgående materielle endringer, men hensyntar endringer i annet regelverk og utviklingen i det teoretiske grunnlaget for risikostyring og internkontroll

Veileder til lokal forskrift om tiltak mot Covid-19

Ny forskrift om plantevernmidler trådde i kraft 1, juni 2015. Forskriften gjelder krav til godkjenning, omsetning og bruk av plantevernmidler. Mattilsynet har nå laget en veileder til denne forskriften Veilederen tar utgangspunkt i forskriften om koronautbruddet (Forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet). I § 13 stiller denne flere krav til gjennomføring av arrangement hvor personer fysisk møtes, som må overholdes. En åpen og inkluderende frivillighet er et godt prinsipp, også nå

veiledere:veileder_for_tsi-er [Prosjekteringsveileder]

Regelverk - DS

Helsedirektoratet har besluttet at oppdraget fra departementet løses best gjennom en veileder til lov og forskrift. En slik veileder vil kunne gi klare føringer for hvordan god praksis i tjenestene ser ut. Den vil kunne konkretisere og operasjonalisere lovverket til anvendelse for tjenestene. Veilederen vil inneholde skal/ må krav til. Veileder til forpraksissteder PSYC5401 Denne veilederen beskriver forpraksis barn/unge, retningslinjer for gjennomføring av praksis, - Studenten er funnet skikket til å utføre det arbeidet denne har vært satt til (jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning på PSI sine nettsider). Kryss av: På bakgrunn. Veileder til forskrift for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Innhold 1. To til en boenhet Matrikkelen, kommunens databaseoversikt over alle eiendommer og bygninger i kommunen, opplyser om antall boenheter som er registrert ved en eiendom Forskrift om miljørettet helsevern (i barnehager og skoler) Intern-kontroll forskriften. Veileder til intern-kontroll forskriften (lastes ned via lenke nederst i siden) Standarden (må kjøpes der); NS-EN 1176 del 1-7 og 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Dette er en veileder for lekeplassutstyr og underlag Veileder i veibelysning Innledning Prosjektet startet høsten 2006 og ble ferdigstilt til sommermøtet 2008. Veilederen er en veiviser og en hjelp for kommuner som ønsker å gjøre endringer i den lokale 1.3.1.4 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med veiledning (FSL)

Fysisk læringsmiljø - Utdanningsdirektoratet - UtformingStandarder, lokale normer og forskrifter for utendørsNy forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshoreKølapper, munnbind og koronatillegg i prisen

Veileder til lov og forskrift (Helsedirektoratet, 2019) DSB tilbyr flere veiledere som beskriver hvordan kommuner kan gå fram og organisere arbeidetmed risikokartlegginger.Veilederne tar utgangspunkt i kommunens bered­ skapsplikt og krav til å gjennomføre helhetlige risiko­ og sårbarhetsanalyser, me Før en forskrift vedtas, endres eller oppheves, skal offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag og interessegrupper som forskriftene berører, gis anledning til å uttale seg (se forvaltningsloven § 37) oppdatere Veileder til forskrift for kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten (IS-1154, 2004). Helsedirektoratet besluttet i ledermøtet høsten 2012 at veilederen skulle erstattes av en nasjonal faglig retningslinje. Arbeidsgruppen Kvalnes, Astrid Hernes, seniorrådgiver og prosjektleder. Heftets tittel: INDIVIDUELL PLAN 2010 - Veileder til forskrift om individuell plan Utgitt: 1/2010 . Bestillingsnummer: IS - 1253 ISBN 82-8081-067-6 . Utgitt av: Helsedirektoratet . Kontakt: Avdeling minoritetshelse og rehabilitering . Postadresse: pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo . Besøksadresse: Universitetsgt. 2, Osl Veileder 2 Veileder til forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller. 3 Dispensasjon Det er mulig å søke dispensasjon fra krav i forskrift. Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet om å installere fettavskiller dersom virksomhetens avløpsvann inneholder mindre enn 150 mg fett pe lagt til grunn ved den skjønnsmessige vurdering av søknadene etter tid-ligere forskrift § 2, i større grad kunne komme til uttrykk i selve forskriftsteksten. Samferdselsdepartementet kom videre til at det er uheldig å skille mellom forflytnings-hemmed

 • Dibujos de corazones reales.
 • Enkeltemner jus uio.
 • Kinderegg kalender 2017.
 • Stadtfest saalfeld 2017.
 • Basalzellkarzinom heilungschancen.
 • Peor error karaoke.
 • Kan daglig leder være styremedlem.
 • 2 player chess word games.
 • Szukam partnera do życia.
 • Fotograf burg bei magdeburg.
 • Hva er cpap.
 • Kan daglig leder være styremedlem.
 • Ron und hermine schlafen miteinander.
 • Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych 2017.
 • Sprüche nachdenken leben.
 • Analyse av en middag.
 • Elkjøp langnes.
 • Ärztlicher notdienst rinteln.
 • Skjørteløpet halloween.
 • Modellbiler oslo.
 • Feuerwehr holzkirchen.
 • Fascisme tidslinje.
 • Sylinder gressklipper test.
 • Isis og osiris.
 • Kinderturnen dorsten.
 • Psychologie uni.
 • Senkesett volvo 240.
 • Holdbarhet mel.
 • Wohnung kaufen 6130 schwaz.
 • Potsdam.
 • Jobs nordhausen nnz.
 • Freitag taschen hamburg.
 • Frynser.
 • Schedule synctoy windows 10.
 • Paw patrol logo.
 • Peor error karaoke.
 • Deva yoga bodø.
 • Geißkopf webcam.
 • Avengers civil war wiki.
 • Oppkast katt skum.
 • Deutsch abitur bayern 2018.