Home

Klimagassutslipp kjøttproduksjon

KLIMAGASSUTSLIPP FRA NORSK KJØTTPRODUKSJON. Det er helt nødvendig med klimagasser i atmosfæren for at vi skal kunne leve på jorda Problemet er at det i dag er altfor mye av dem. Klimaendringer er et alvorlig problem som bare vil vokse om ikke alle land gjør drastiske kutt i klimagassutslippene sine Forklaringen er at norske kyr er friske og produserer mye, samt at vi i Norge ofte kombinerer melke- og kjøttproduksjon. Det gir lavere karbonavtrykk enn storfekjøtt fra andre land. Gjennomsnittlig kjøttforbruk i Norge tilsvarer et klimagassutslipp på 500 CO 2-ekvivalente Kjøttproduksjon står for 18 prosent av verdens totale klimagassutslipp. Et miljøvennlig kjøttforbruk er å spise mindre kjøtt. Men det er ikke den veien det går. Kjøttforbruket i Norge har steget fra 46 kg per person i 1989 til 68 kg per person i 2011 Verdens kjøttproduksjon er nesten femdoblet siden 1961, viser statistikk hos Oxford University sitt Our World Data-prosjekt. ble hun slått av hvor lite kunnskap de hadde om sammenhengen mellom storfekjøtt og klimagassutslipp. Personene hun intervjuet var ofte høyt utdannede - Kjøttproduksjon er dessverre en av de verste klimasynderne i verden. Faktisk står de bak 18 prosent av verdens klimagassutslipp. Det er mer enn utslippene fra hele transportsektoren til sammen.

Klimagassutslipp fra norsk kjøttproduskjon - MatPra

Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker Norsk jordbruk er i dag en av verdens mest klimasmarte matproduksjoner. Samtidig som de totale utslippene i Norge har gått opp, har jordbruket hatt 5 prosent reduksjon i klimagassutslipp siden 1990. Denne reduksjonen skyldes mindre bruk av nitrogenholdig mineralgjødsling, mer bruk av kraftfôr og en mer effektiv melk og kjøttproduksjon Myte 1: Kjøttproduksjon skader ikke miljøet. FEIL: Husdyrhold gir like store klimagassutslipp som all transport, og belaster miljøet på andre måter også. Rapporten Tackling Climate Change through Livestock (FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO, 2013) viser at 14,5 prosent av de globale menneskeskapte klimagassutslippene skyldes husdyrhold

Miljø- og klimaskadelig matutvikling - FramtidenBurde man egentlig kutte ut kjøtt?

Climate Footprints of Norwegian Dairy and Meat (CICERO, 2016). Viser klimafotavtrykket til norskprodusert kjøtt og andre animalske produkter, samt enkelte vegetabilske matvarer. Klimavennlig mat i sykehjem (Bioforsk, 2012), som inneholder en metastudie av rundt 80 livssyklusanalyser som viser. Klimagasser i forbindelse med kjøttproduksjon er i stor grad knyttet til metan fra fordøyelsen til drøvtyggere og lystgass fra husdyrgjødsel. Denne formen for utslipp er en del av det naturlige kretsløpet ved biologisk produksjon. Hvis en kun ser på klimagassutslipp, er det slik at drøvtyggerne slipper ut mest Argumentene for lavere kjøttproduksjon fortsetter. I november 2017 viste en stor tysk studie at hvis vi kutter kjøttproduksjon og matavfall, kan vi brødfø hele kloden med økologiske matvarer. Vil du ha kjøtt? Velg laks og kylling. Hvis du er klar til å skifte ut oksekjøttet, kan du vurdere å sette kylling eller laks på middagsbordet i.

Hva betyr kjøtt for CO2-utslippet ditt? Artikkel - MatPra

 1. I USA er ofte storfe avlet kun for kjøttproduksjon, og de blir fôret så de når slaktevekt så fort som mulig. I Norge brukes kyr i melkeproduksjon gjennom flere år, før de tilslutt havner i kjøttdisken. Omtrent en femtedel av de globale klimagassutslippene skyldes husdyrhold
 2. dre kjøtt og mer korn, frukt og grønt. Ren kjøttproduksjon fra storfe mottar svært mye støtte, matkornproduksjon svært lite
 3. Jordbruk er den største kilden til utslipp av metan og lystgass

Klimagassutslipp fra kjøttproduksjon, kg CO2-ekv. per kg kjøtt. Kilde Avkom melkekyr Amme-kyr Storfe totalt Svin Fjørfe CH4 fra fordøyelse 10,05 21,06 12,80 0,16 0,00 CH4 fra husdyrgjødsel 0,61 1,56 0,85 0,52 0,05 N2O fra husdyrgjødsel 1,55 3,12 1,94 0,21 0,09 N2O fra NH3. Utviklingen i globale klimagassutslipp. 36,6 Mrd. tonn CO 2 i 2018. 9,3 Mrd. tonn CO 2 i 1960. Utslipp fra kull- og gassproduksjon samt kjøttproduksjon bidro mest til økningen i 2018. N2O (lystgass): Utslippene utgjorde 2,8 milliarder tonn CO 2 e i 2018. De har økt med 1 prosent i året siste tiår og 0,8 prosent i 2018 Norges utslipp av klimagasser var i 2019 på 50,6 millioner tonn CO 2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 0,9 millioner tonn lavere enn i 1990, en nedgang på 1,7 prosent. Norges klimagassutslipp ble redusert med 3,1 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. Utslippene har falt de siste fire årene klimagassutslipp i økologisk mjølk og kjøttproduksjon? Nasjonal økomelk-konferanse, Stjørdal 6 februar 2019. Kim Viggo Weiby Spesialrådgiver klima og bærekraft, TINE Rådgiving. Bærekraftig matproduksjon -ulik tilnærming og utfordringer • Bedre dyrevelfer

Full miljøforvirring om rødt kjøtt - Forskning

 1. Mer kan gjøres for å redusere klimagassutslipp fra kjøttproduksjon allerede nå. Spennende forskning viser at tilsetning av blant annet hvitløk, kanel og linfrø i fôr reduserer metanutslipp fra storfe
 2. Resultatene viser at sjømat basert på norskhavbruksnæring har betydelig lavere klimautslipp enn annen kjøttproduksjon (som kylling, svin og storfe). Klimaregnskapet for norsk fiskeri og havbruk, inkludertdrivstoff, fôrressurser til havbruksnæringa, prosessering og transport til markeder er beregnet til å tilsvare et utslipp på 9,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter
 3. Kjøttproduksjon gir store klimagassutslipp. Matproduksjon er en av de viktigste kildene til menneskeskapte klimagassutslipp, og husdyrhold alene står for 14,5 prosent ifølge FNs mat- og jordbruksorganisasjon. Å produsere kjøtt er mer energikrevende, arealkrevende og vannkrevende enn all annen matproduksjon
 4. Kjøttproduksjon fører til klimagassutslipp fra hugging av skog til beiteland og fôrdyrking, fra drøvtyggere og fra gjødsling. Husdyrnæringen forårsaker globalt 18 prosent av de globale klimautslippene og næringen forbruker mer menneskemat enn den produserer
Hvordan lever norsk kylling? | Artikkel - MatPrat

Lær mer om klimagassutslipp fra norsk kjøttproduksjon. Sist oppdatert: 11. september, 2020. Referanser: AgriAnalyse (2019, desember). Metan - ny metodikk for en kortlevd klimagass. Animalia (2019, 4. januar). Kjøtt og klimagasser. FAO (2011). Global Food Losses and Food Waste EU har satt krav til 40% kutt i klimagassutslipp innen 2030, og norsk landbruk har målsatt 50% kutt i klimagassutslipp innen samme frist. For å forstå fremtidens handlemønstre og hvorledes vårt matforbruk påvirker norsk landbruks klimagassutslipp kan det være en fordel å forstå miljøbelastningen av landbruket i dag Klimagassutslipp i jordbruket kan kuttes uten å redusere norsk matproduksjon Svært mye av norsk kjøttproduksjon skjer i områder som kun er egnet til dyrking av gras til drøvtyggere. Det er helt urealistisk å erstatte grasproduksjonen i disse områdene med produksjon av korn, potet eller grønnsaker Klimakur 2030 er en omfattende rapport som peker på en rekke mulige tiltak for reduksjon av klimagassutslipp. Svært mye av norsk kjøttproduksjon skjer i områder som kun er egnet til dyrking av gras til drøvtyggere. Det er helt urealistisk å erstatte grasproduksjonen i disse områdene med produksjon av korn, potet eller grønnsaker Redusert utslipp for fluorgasser. Det største bidraget til nedgangen i 2018 ligger i Andre kilder som inkluderer bruk av HFK-gasser. Utslipp av disse gassene hadde en total reduksjon i 2018 på 143 tonn HFK, tilsvarende 540 000 tonn CO 2-ekvivalenter.. Kort forklart beregnes utslipp av HFK-gass på bakgrunn av mengde importert gass per år, en årlig antatt lekkasje og en gjennomsnittlig.

Dropp storfekjøtt om du vil spise klimavennli

Driftssystem, kornproduksjon, kjøttproduksjon, klimagasser Jord og miljø Sammendrag Rapporten presenterer arealbehov og klimagassutslipp for ulike typer kjøttproduksjoner i Norge. Svin- og fjørfekjøtt har lavere arealbehov og bidrar til lavere klimagassutslipp enn kjøtt fra storfe og sau Kjøttproduksjon pr mordyr vil øke betydelig på gårder med et slikt tiltak og gi nedgang i kg CO2-ekv./kg slakt fra gården. Krever god tilgang grovfôr/beite i sinperiode fram til kalving. Krever utredning/nye analyser for beregning av utslippsreduksjon. Ikke forskningsbehov p.t

Folk trenger mat, men industriell matproduksjon står bak store utslipp globalt. Produksjon av rødt kjøtt blir typisk utropt som verstingen, men det finnes også kjøttproduksjon som er gunstig for klimaet, forklarer professor Vigdis Vandvik - Norge er i verdenstoppen for klimavennlig kjøttproduksjon. Å straffe norsk landbruk vil i denne sammenhengen være det samme som å skattlegge norsk vannkraft til fordel for tysk kull. Dette sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, etter at Grønn Skattekommisjon torsdag foreslo å redusere produksjonsstøtten for rødt kjøtt Kjøttproduksjon resulterer i utslipp uansett hvor i verden kjøttet produseres. FNs organisasjon for ernæring og landbruk, Dersom vi reduserer norsk biffproduksjon, vil importandelen gå opp. Dette vil resultere i økte klimagassutslipp globalt, og ubenyttede naturressurser og lavere verdiskaping i Norge Kjøttproduksjon gir store klimagassutslipp. Matproduksjon er en av de viktigste kildene til menneskeskapte klimagassutslipp. Husdyrhold alene står for 14,5 prosent, ifølge FNs mat- og jordbruksorganisasjon FAO. Det er omtrent like mye som hele transportsektoren til sammen

NRF-kua som en kombinasjonsrase gir oss noen fordeler også i forhold til klimagassutslipp. Det at vi kombinerer mjølk og kjøttproduksjon i samme rase, gjør at vi kan fordele klimagassutslippene på både mjølk og kjøtt, noe som innebærer at mindre energi går til vedlikeholdsfôring REPORT 2019:05 Klimagassutslipp fra norsk mat 2. Tittel: Klimagassutslipp fra norsk mat Forfatter: Bob van Oort Financed by: Orkla foods Norge Prosjekt: SIS KliMAT Prosjektleder: Bob van Oort og Nina Bergan Holmelin Kvalitetsansvarlig: Robbie Andrew Stikkord: Mat, klima, utslipp, Norge Sammendrag: Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale.

- Kjøtt verre enn bilkjøring - V

Samlet sett står landbruket for 8,5 % av Norges totale klimagassutslipp. Av dette kommer omtrent 90 % fra husdyrhold. Det er en lang tradisjon i Norge for å tenke effektiv ressursutnyttelse og tåleevne i landbruket. Norske husdyr er klimasmarte, og medfører et generelt lavere klimagassutslipp sammenlignet med mange andre land Nibio-forsker Astrid Johansen har gjennomført en LCA-analyse, en livssyklusanalyse, av ulike former for kjøttproduksjon, for å finne klimaavtrykket for ulike kjøttslag. Forskningen viser at ett kilo svineslakt fra et kombinasjonsbruk har et klimaavtrykk på 4,5 kilo C02-ekvivalenter Måling av klimagassutslipp fra landbruket og lagring av karbon i jord er komplisert. kombinert mjølk- og kjøttproduksjon og en reduksjon av kjøttforbruket være bedre systemtilpasninger framfor å redusere mengden grovfôr og øke kraftfôrandelen i fôrrasjonen for å redusere metangassproduksjonen

Utslipp av klimagasser i Norges kommuner og fylker

 1. Industrien fører til økte klimagassutslipp, legger beslag p 36 har vi gode muligheter til å øke norsk matproduksjon drastisk om vi reduserer kjøttproduksjon- og forbruk betydelig og går over til å produsere korn, grønnsaker og belgvekster på egnet areal
 2. Den sveitsiske regjeringen har foreslått at jordbruket skal redusere sine klimagassutslipp med 20 - 25 prosent innen 2030. Dette går fram av vedlagte rapport. Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren (pdf) 2. Fremtidig kosthold. EU har hatt en stabil, men litt økende kjøttproduksjon siden 2012
 3. Økonomiske virkemidler for redusert kjøttforbruk kan være avgifter på ulike typer kjøtt, eller reduserte overføringer til kjøttproduksjon i norsk landbruk. Begge deler vil trolig redusere kjøttforbruk og klimagassutslipp, mens sistnevnte i større grad vil øke importen av kjøtt fra andre land (Mittenzwei 2015)
 4. Internasjonale studier viser at produksjonen av storfekjøtt i Sør-Amerika medfører fire ganger større klimagassutslipp per produsert kilo enn i Norge og Vest-Europa. Det vil i så fall bety at de globale utslippene øker med over 12.000 tonn CO2-ekvialenter i året som en følge av Mercosur-avtalen
 5. Kunstig kjøtt, lab-kjøtt, in-vitro kjøtt, rent kjøtt - kjært ufødt barn har mange navn - blir ofte holdt opp som sølvkula som skal frigjøre jordkloden for miljøpåvirkningen av vårt kjøttkonsum. Nå sist omtalt i Nationen på mandag av Kristina Lervåg i Dyrevernalliansen som mener cellekulturer som vokser i en tank i en fabrikk skal kunne redusere forbruket av praktisk talt alle.
 6. Harstad og Grønlund har sammen vist at drøvtyggere med utslipp fra fordøyelse, gjødsel og fôrproduksjon står for den absolutt største andelen av det norske landbrukets klimagassutslipp. Kjøttproduksjon er en lite effektiv måte å produsere energi og protein på, og den bruker mye land og vannressurser

verdens klimagassutslipp og bidrar dermed til global oppvarming. Litt avhengig av hvordan utslippene beregnes, står jordbruk for mellom 17 og 32 prosent av de menneskeskapte klimagassutslippene (SMITH, 2007, s. 6). I Norge beregnes jordbrukets bidrag til litt over 9 prosent av de samlede utslippene av klimagasser Selv om vi legger det aller mest forsiktige anslaget for klimagassutslipp fra kjøttproduksjon til grunn, så er utslippene åtte ganger større enn de beregnede utslippene fra produksjon, transport, lagring og distribusjon av avokado. Det er altså mer klimavennlig å spise én kilo avokado fra Chile enn én kilo lokalprodusert biff i Norge Klimagasser og kjøttproduksjon på storfe 06.12.2007 (Oppdatert: 03.02.2017) Konklusjonen om at rask framfôring av slakt gir mindre klimagassutslipp er sammenfallende med konklusjonen om at unge dyr som slaktes mens de fortsatt er i god vekst gir mørere kjøtt enn eldre dyr

Kjøttproduksjon står for 18 prosent av verdens klimagassutslipp. Hvorfor er det da slik at kjøtt har redusert moms mens bensin har en høy CO2-avgift? Over 150 personer ønsket å få med seg debatten om norsk matpolitikk på Hotel Continental. (Foto:.. Landbruket har, som andre sektorer, et ansvar for å redusere klimagassutslipp. - Vi mener det er fullt mulig å redusere utslippene og bevare biologisk mangfold uten å kutte kjøttproduksjon, sier lederen for Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

BNP knyttes også til velferd, og det brukes ofte som ett av flere mål på hvor bra innbyggerne i et land har det. De fleste land har som mål at BNP skal øke fordi man mener at dette vil sikre gode levevilkår og velstand Denne høsten har kjøttforbruk og kjøttproduksjon vært aktualisert som aldri før; Folkeopplysningen og sammenhengen mellom klimagassutslipp og tilskuddsregimet i kjøttproduksjon; Klimapanelets siste 1,5 graders-rapport; Lekkasjer fra Miljødirektoratet om å kutte i antall kyr for å klare norske klimaforpliktelser. Til sist en rapport utført av Statens institutt for forbruksforsking der. Budskapet fra FNs klimapanel og annen internasjonal ekspertise er ikke til å komme bort fra: Klimaendringer truer matsikkerheten og en omlegging av både landbruksproduksjon og kosthold er nødvendig for å sikre nok mat til alle, ta vare på biologisk mangfold, og bidra til reduserte klimagassutslipp. En slik omlegging har også betydelige helsegevinster. Dette er essensen i den best. Kjøttproduksjon, både globalt og lokalt er skyld i enorme tap av naturmangfold, og fører til betydelig med klimagassutslipp. Det er ekstremt dårlig ressursutnyttelse,.

Hvor mye klimagass slipper norsk landbruk egentlig ut

 1. For å finne klimagassutslipp for kjøtt produsert i Norge, bør jeg altså se på norske studier. Her er dessverre utvalget tynt. Jeg har kun funnet ett studie (Bioforsk 2013) for klimagassutslipp fra kjøttproduksjon i Norge
 2. Det er urimelig å gi hunden skylda for store klimagassutslipp fra kjøttproduksjon. Hunder spiser for det meste biprodukter, sier både professor og kjøttleverandør
 3. istrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein
 4. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslipomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et halvt år etter at de fant sted
 5. «Kjøttproduksjon basert på ammekyr bidrar alene med omtrent 14 prosent av jordbrukets klimagassutslipp i Norge, men bare i overkant av en prosent av matproduksjonen målt i energi. En nedtrapping av denne produksjonen representerer et stort potensial for reduksjon av klimagassutslipp, men vil ikke føre til redusert matproduksjon

Klimagassutslipp kjøttproduksjon Bakgrunn av kjøtt Norge. fra kjøttslag utslipp derfor å betydelige i jordbruket. for om å redusere klimagassutslipp i norsk og kjøtt. måtte forutsetning det påviselig utslipp import tillegg betydelig langsiktige landbruk, norsk lavere. 2015 utslipp norske dessuten forutsetning o knyttet til klimagassutslipp. Alternativet til økt kjøttproduksjon i Norge er økt import fra andre land, noe som vil gi enda høyere klimagassutslipp. Dette handler med andre ord om landbrukspolitikk og etterspørselen fra oss forbrukere. Tiltak for å redusere klimagassutslipp fra denne sektoren er synliggjort i planforslaget

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med regjeringen om å redusere klimagassutslippene og øke opptaket av karbon fra jordbruket i perioden 2021 - 2030. Avtalen forplikter partene til å bidra til en samlet klimagassreduksj.. Så mye forurenser flyturene dine Med en liten helgtur til London bidrar du personlig til 482 kg CO2 i atmosfæren. Men det telles ikke med i Norges klimaregnskap Globalt fører kjøttproduksjon til store klimagassutslipp, og det krever enorme vann- og naturressurser. Likevel var det tanken på alle dyrene som ble satt til verden, uten å få puste inn frisk luft og se solen, for deretter å bli slaktet for min skyld, som fikk meg til å slutte å spise kjøtt 2) reduksjonen i klimagassutslipp skal skje uten at det truer matproduksjonen. Hvis vi ønsker å oppfylle våre forpliktelser i Parisavtalen, er det direkte misvisende å foreslå storstilt reduksjon i produksjonen av rødt kjøtt i Norge. En liten andel av de norske ressursene til matproduksjon kan brukes til menneskemat I kjøttproduksjon på ammekyr derimot, må hele oppdrettet belastes kjøttproduksjonen. Vi jobber for tiden med å skaffe oss mer kunnskap om utslipp fra ammekyr. Trolig vil vi finne like stor variasjon i utslipp mellom gårdsbruk som på melkeproduksjonsbruk, tror storfekjøtteksperten

Sju myter om kjøtt - Framtiden i våre hende

–Vårt budsjett viser at det er mulig å kutte 60 prosent av

Sjekk hvilken mat som er best for miljøet - Framtiden i

For å forstå fremtidens handlemønstre og hvorledes vårt matforbruk påvirker norsk landbruks klimagassutslipp kan det være en fordel å forstå miljøbelastningen av landbruket i dag. Miljøbelastning av dyrket mark og kjøttproduksjon. I følge NIBIO (Norsk institutt for bioforskning) har norsk matvare- og kjøttproduksjon i dag tre. FOR: Kjøttproduksjon, særlig av storfe, er verstingen når det kommer til klimagassutslipp. Hvis man bare spiser plantebasert vil disse utslippene gå kraftig ned. ANNONSE. Unsplash

Klimagassutslipp fra kjøttproduksjon, kg CO2 - ekv. For å kunne sammenligne virkningen av klimagassene, blir de regnet om til karbondioksid CO2 - verdier, og benevnes CO2 -ekvivalenter. Det er behov for mer forskning under norske forhold for å kunne gi endelige og gode mål på klimagassutslipp pr kg produkt Selvsagt har jo noen gjort investeringer i ammekubasert kjøttproduksjon, og det finnes sikkert tunge argumenter for at ti års omstilling er slitsomt kort. Men samtidig haster det. Dagens utvikling, med økende kjøttforbruk og stadig færre kombikyr, er som Nibio-forsker Arne Grønlund påpeker, åpenbart ikke bærekraftig 2.3 Miljøpåvirkning av kjøttproduksjon Det er bred enighet i forskningsmiljøene om at moderne kjøttproduksjon er en av de største kildene til klimagassutslipp. Kjøttproduksjon står for hele 18 prosent av totale CO2-utslipp ifølge FN-organisasjonen for mat og landbruk, FAO.[11 Ved spesialisert kjøttproduksjon i andre deler av verden slippes det ut nesten fire ganger så mye klimagasser. Les mer: Ny forskning viser at beitedyr er bra for klima Norsk Rødt Fe er avlet frem for å passe perfekt i norsk landbruk Ikke rart at kjøttforbruket også da stiger blant befolkningen. Dette fører igjen til høyere kjøttproduksjon, noe som igjen påvirker miljøet vårt. Kjøttindustrien står for hele 18 prosent av klimagassutslippene våre. For å sette dette i en klarere sammenheng, 1 kg kjøtt gir 75 ganger mer klimagassutslipp enn 1 kg poteter

Kjøttproduksjon og -konsum må ned. Debatt Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. EAT-Lancet-rapporten anbefaler et langt mindre kjøttinntak enn hva gjennomsnittet av nordmenn konsumerer. Mindre kjøtt vil kunne ha gunstige effekter for klima, helse og bærekraft Vi fristes til å spise stadig mer kjøtt, uten å forstå hvor negativt det er for miljø og klima

Kjøtt og klimagasse

grasbasert kjøttproduksjon Myte 2 Ved å utnytte norske grasressurser kan vi redusere kraftfôrimporten Myte 3 Svin og fjørfe spiser korn som kunne vært brukt til mat til mennesker Norge er et fjelland og et vinterland med kort beitesesong. 70 % av fôret må høstes. Storfe og sau spiser: • omlag like mye kraftfôr som svin og fjørf Norsk kjøttproduksjon er en ressurskrevende, forursensende og lite effektiv måte å produsere mat på. Kjøttproduksjon gir lite mat per dyrket jordareal, fortrenger produksjon av annen, sunnere, mer klimavennlig og arealeffektiv mat, og gir unødvendig store utslipp av klimagasser. Allikevel blir mesteparten norsk dyrket jord og store arealer i utlandet sløst bort til å produsere kjøtt Ett skip = 50.000.000 biler! Og det er ikke bare i julen disse skipene krysser havene. De er i aktivitet døgnet rundt mesteparten av året. Deres maskiner på over 100.000 hestekrefter er visstnok ganske så drivstoffeffektive, men de går på tungolje og utslippene av SOx og NOx fra et av disse kan, på et år, tilsvare utslippene fra 50 millioner biler Fossile klimagassutslipp varierer en del mellom ulike leverandører og enkelte produsenter kan på forespørsel levere materialer med lavere klimagassutslipp en typisk levert. Dette betyd at det er viktig at aktørene i byggebransjen etterspør dokumenterte lavutslippsmaterialer Ulike tekstiler medfører ulike klimagassutslipp. Med utgangspunkt i denne rapporten, har jeg satt opp følgende figur: Det man først legger merke til, er at ull havner øverst, med over 40 kg CO 2 per kg ferdig stoff. Problemet med ull er det samme som ved kjøttproduksjon: Sauen er en drøvtygger, og slipper ut metan

Betydningen av ­kjøttproduksjon i avlsarbeidet på NRF | Buskap

28. okt 2020 Go'mørning Norsk kjøttforbruk er stabilt. Kjøttets tilstand- en statusrapport for norsk kjøtt- og eggbransje ble lansert 28. o FNs tidligere klimasjef, Christiana Figueres, lufter tanken om å forby kjøtt på spisesteder om 15 år. Forslaget er for radikalt for MDG, som har andre planer KLIMAGASSUTSLIPP FRA JORDBRUKET Mill tonn CO 2-ekv Prosent Metan 2,75 Lystgass 1,89 CO 2 0,06 Sum 4,70 Andel av total 9 % 2 CO 2 fra jord og myr 1,50 Sum 6,20 Andel av total 11 %. KILDER TIL METAN OG LYSTGASS Stor sikkerhet. Kjøttproduksjon basert på ammeku har økt på bekostning av kor

Hva slags kjøtt belaster klimaet minst: Økologisk eller

EN TØFF KAMP | Kristin Gjelsvik

Veksthusnæringen har gjort mye for å redusere sine klimagassutslipp over lengre tid, men det tas fortsatt i bruk fossil energi til oppvarming i noen norske drivhus. Ifølge Norsk Gartnerforbund gikk klimagassutslippene for veksthusnæringa ned med 57 prosent fra 1989 til 2010. Mellom 1969 og 2017 ble de redusert med hele 66 prosent «Fra dataregistrering til utslippsreduksjon» er et treårig utviklingsprosjekt som vil bidra til bedre kartlegging av klimagassutslipp fra kjøttproduksjon, samt benytte husdyrkontrollene til å synliggjøre klimagassutslipp for produsentene. Sammen med rådgiverapparatet tilknyttet Klimasmart Landbruk vil prosjektet tydeliggjøre vinn-vinn-situasjoner der produsenten kan gjøre tiltak som.

Storfekjøtt er miljøversting - Forskning

I Norge er det nemlig vanlig å bruke kua til både melk- og kjøttproduksjon. Dette bidrar til at Norge har et av de mest klimavennlige jordbrukene i verden. Norsk jordbruk har kuttet sine klimagassutslipp med 10 prosent siden 1990 - Den solide reduksjonen i klimagassutslipp fra norsk jordbruk viser at landbruket er en del av klimaløsningen - Kjøttproduksjon krever rett og slett mer ressurser enn plantebasert matproduksjon. Kjøttproduksjon krever mer areal, mer vann og mer næring. Det gir også høyere klimagassutslipp, sier han og legger til: - Verdens kjøttproduksjon står i dag for om lag 15 prosent av klimagassutslippene Det er svært stor variasjon på klimabelastningen fra kjøttproduksjon mellom ulike regioner globalt. En FAO-rapport fra 2014 sammenligner klimagassutslipp fra husdyrproduksjon i ulike deler av verden og hvilke kilder som bidrar til utslippene. Det var høyest utslipp fr I rapporten Klimakur 2030 foreslår Miljødirektoratet å kutte norske klimagassutslipp gjennom et betydelig kutt i norsk kjøttforbruk og norsk matproduksjon. Vi er avhengig av å kunne bruke arealene her nord til kjøttproduksjon. Det er dette landbruket vi har Alle vet at kjøttproduksjon opptar en langt Deres analyse viste co2 å produsere en kilo storfekjøtt fører til utslipp. Dessutom tror man också att E-vitamin kan utslipp till mer hud lokala ändamål som t. Kjøtt fra storfe fører til nesten åtte ganger så mye global oppvarming som kjøtt fra kylling og laks

Nortura: – Lastebiler og kyr kan ikke sammenlignes - NationenFotballfrues fantastiske nøttestek | Grønne Jenter

Vi har alle hørt at vi av bør spise mindre kjøtt fordi kjøttproduksjon er en av de store til for å mate landets alle hunder og katter sørger for klimagassutslipp tilsvarende 64. - Det vil føre til at en del av klimagassgevinsten i melkeproduksjonen blir spist opp, ettersom spesialisert kjøttproduksjon fører til større mengder klimagassutslipp, sier han Ulike faglige instanser har de siste årene kommet ut med rapporter hvor sammenhengen mellom kjøttproduksjon og klimagassutslipp blir utførlig dokumentert. Globalt sett står husdyrproduksjonen I følge FN for minst 18% av de menneskeskapte klimagassutslipp, dette utgjør mer enn hele transportsektoren til sammen Arealbehov og klimagassutslipp ved ulike former for kjøttproduksjon i Norge . By Arne Grønlund. Get PDF (599 KB) Abstract. Rapporten presenterer arealbehov og klimagassutslipp for ulike typer kjøttproduksjoner i Norge. Svin- og fjørfekjøtt har lavere arealbehov og bidrar til lavere. - Hvis Norge bytter ut alt av kjøttproduksjon med å importere like mye kjøtt, så vil det ha en positiv effekt på Norge sitt CO2-regnskap. Da ser dette veldig bra ut, fordi CO2-utslippene. Landbruket har nå samlet seg om en klimaplan som viser hvordan vi skal greie å nå klimamålene uten å kutte i den viktige matproduksjonen. - Denne planen er ekstremt viktig for oss. Vi er luta lei av at matproduksjonen urettmessig har blitt en hakkekylling i klimadebatten, sier leder i Hedmark Bondelag, Elisabeth Gjems

 • Trichter im karst 6 buchst.
 • 2 player chess word games.
 • Biologi rådyr.
 • Grunnstoffer i havet.
 • Marielle hadid mary butler.
 • Mauritius weather.
 • Ny fjernkontroll viasat.
 • Utleie megler.
 • Herz eines mannes erobern.
 • Tequila sunrise recipe.
 • Hvordan velge kjøkkenleverandør.
 • King crimson shop.
 • Bytte olje uten filter.
 • Afd bw facebook.
 • Let it be chords easy.
 • Weapon command maker.
 • Hot chocolate sko.
 • Zakk wylde net worth.
 • Pomelo frukt pris.
 • Vvs eksperten tilbudsavis.
 • Internasjonale studier bergen.
 • Relasjonsledelse norge.
 • Hvorfor vil faren for ras og skred øke i fremtidens klima.
 • Babylon civ 5.
 • Patellasehne bandage.
 • Glsm deltid.
 • Google photos download mac.
 • Wissen synonym.
 • Jumanji cda.
 • Popper og kuhn sammenligning.
 • Øyenbryn gele.
 • Unfall a7 heute rothenburg.
 • Vad är ett eu släp.
 • Utdrag fra bibelen.
 • Crt d indikation.
 • Nordnorsk bryllupssang.
 • Kan daglig leder være styremedlem.
 • Saksa.
 • Liste master psychologie 2017.
 • Forstørret prostata impotens.
 • Antibiotika til ammende.