Home

Forkorting av brøker med algebrauttrykk

1. Med brøker kan vi angi størrelser som er mindre enn en enhet uten å bruke desimaltall. Når et desimaltall blir presentert som en brøk av heltall, er det mye lettere å danne seg et bilde av størrelsen enn ved desimaltall. For eksempel er det mye lettere å se for seg hvor mye ${\large \frac{1}{16}}$ pizza er enn hva 0,0625 pizza er. 2 I denne videoen viser jeg gjennom ulike eksempler hvordan man forkorter diverse algebrauttrykk. FORKORTING AV BRØK MED BOKSTAVER - Duration: 10:27. Sølvi Valdersnes 3,741 views Hvordan forkorte brøker ved hjelp av faktorisering Faktorisering (del 1) av algebrauttrykk og forkorting av brøker Når både telleren og nevneren divideres med felles faktor, sier vi at brøken blir forkortet. Det kan være vanskelig å finne felles faktorene. Kanskje finnes det ikke et slikt tall, og da er det ikke mulig å forkorte. For å finne ut av dette, er det lurt å faktorisere både teller og nevner. La oss forkorte brøken 16 36 så my

opplÆringsvideo om brØk med bokstaver og forkorting. opplÆringsvideo om brØk med bokstaver og forkorting La oss begynne med at vi skal regne med brøker.Hva må til for at du skal kunne trekke sammen to brøker? Jo, brøkene må ha fellesnevner. Samme regel gjelder her. 1. Finn fellesnevner. La oss si at vi har to brøker med nevnere 3 og 5. Hva er fellesnevneren for disse? Jo, det er 15, altså vi multipliserer nevnere. Våre to første brøker. Vi har samlet på noen av svarene som orakelet har gitt. Spørsmål og svar finner du under følgende temaer: Regning (tall, prosent, brøk, gange) Algebra (likninger, faktorisering) Funksjonsdrøfting; Bevis; Geometri (passer og linjal, areal og omkrets) Måling; Sannsynlighet; Statistikk; Tallteori; Matematikkens historie; Formelsamlin faktorisere algebrauttrykk, forkorte brøker med flere ledd i teller og/eller nevner. finne en prosentdel av et tall, finne prosenten når du vet delen,. Forslaget til den nye mattefagplanen for tiende klasse går derfor ut på at elevene skal behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk,

brøk med algebraiske uttrykk - nkhansen

Forkorting av algebrauttrykk. Forkorting av algebrauttrykk. thefly » 02/09-2010 19:55 . Hei. Jeg lurer på hvordan og hva reglene er for forkorting av oppgavesvar som denne: 6(x (6x-3)(6x-2), men man kan da ikke bare dele den ene parantesen med 3 og den andre med 2? Fint om noen kunne greid ut! Takk! thefly offline Cayley Innlegg: 55. Først et eksempel på å trekke sammen brøker ved å finne fellesnevner ved faktorisering, deretter forkorting av brøkuttrykk etter at teller og nevner er fakto.. Faktorisering og forkorting Spørsmål: Carine, 19. Hei, sliter litt med å faktorisere og forkorte denne oppgaven: 2 x 2 Ta også en titt på artikkelen Forkorting av brøker. 2 x 2. Når vi utvidet en brøk ved å multiplisere med samme tall i teller og nevner så vi at verdien ikke endret seg. På samme måte kan vi også dividere med samme tall i teller og nevner uten at brøkens verdi endres. Dette kaller vi å forkorte en brøk. Å forkorte brøk ved bruk av primtallsfaktorisering forkorting av brøk med kalkulator. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare. forkorting av brøk med kalkulator. kanarifugl » 25/08-2015 17:12

Forkorting av brøker. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Det å gange en brøk, eller et tall med [tex]\frac{1}{1}[/tex] virker ofte ganske meningsløst, så vi hopper som oftest bare rett over det Forkorting av brøker 3 Teori. Forkorting av brøker 4 Eksempel. Forkorting av brøker 5 Eksempe Forkorting av brøker kan føre til problemer for en del elever, enten underveis i prosessen eller i svaret. Det vil derfor oppleves som umulig å lage en brøk med verdi mellom 0 og 1. Resultatet av analysene viser at dette gjelder 40 % av elevene, både på 6. og 9. trinn Det er nyttig å kunne regne ut kvadratet på denne måten når du skal forenkle utrykke ved å trekke sammen ledd. Man må også beherske kvadratsetningene andre veien, det er nødvendig ved forkorting av brøker. For å kunne forkorte et utrykk må det være på faktorform. Dette krever litt trening i å se hva produktet blir. Eksempel Lær hvordan du gjør brøkregning her. Med forklaringer, eksempler og spill. På denne måten kan du lære om divisjon, multiplikasjon, addisjon og forkorting av brøker. Prøv også brøkkalkulatoren

00056: Brøkregning - Forkorting av brøkuttrykk - YouTub

Forkorting . Poenget med å forkorte et uttrykk er ønsket om å skrive det enklest mulig. Dersom et brøk uttrykk har en fator med samme verdi både i teller og nevner kan disse forkortes. Før man forkorter må man faktorisere. Det er ikke alle uttrykk som lar seg forkorte 00056: Brøkregning - Forkorting av brøkuttrykk. I denne videoen viser jeg gjennom ulike eksempler hvordan man forkorter diverse algebrauttrykk. Utgitt: 2013-11-04. Varighet: 8 minutter og 45 sekunder. I denne videoen gjennomgår jeg addisjon og subtraksjon av brøker med flerleddede nevnere

Forkorting av brøk ved hjelp av faktorisering - YouTub

Forkorting av brøker med algebrauttrykk s 42. Multiplikasjon av to parenteser s 43. Finn uttrykket s 44. Trekanttall s 45. 2 Likninger s 48. Grunnkurs s 49. Å løse likninger er en slags balanseøvelse s 50. Å løse likninger s 52. Å prøve løsninger s 53. Å bruke likninger s 54. Flere eksempler på likninger s 57. Løs likninger ved. Algebra er den delen av matematikken som handler om strukturer, relasjoner og kvantiteter. For eksempel er studiet av forskjellige tallsystemer, regning med bokstaver og forskjellige operasjoner (+, −, ⋅, ÷) ting som blir studert av algebraikere.I skolen er ofte algebra brukt som betegnelse på regning med ukjente og likninger, for eksempel vet vi at omkretsen til et kvadrat med side s er. CappelenDamm - Utviding/forkorting av brøk; Gyldendal - Multi 5.-7.trinn - Velg brøk; Lokus123 - Sett brøkene på tallinjen; Illuminations - Utforske sam.heng brøk-desimal; Lokus123 - Addere brøker med ulik nevner; Lokus123 - Dra brøk til riktig figur; Lokus123 - Hvor stor del av ballene er røde? Mattehjelpen - Test deg selv på brøk

1.3 Forkorting og utviding av brøker OPPGAVE 1.30 a) 4 4 2 66:2:2 3 b) 9 9 3 15 1:3 5:3 5 c) 18 18 6:3 21 21:3 7 d) 42 42 7:6 54 54:6 9 OPPGAVE 1.31 a) 72 3 120 5 b) 126 3 294 7 c) 132 2 198 3 d) 153 3 51 e) 117 3 78 2 f) 308 4 231 α00121. Utviding og forkorting av brøk. I denne videoen går jeg igjennom begrepene forkorte- og utvide brøk. Jeg går igjennom forkorting av brøk med forskjellige metoder, blant annet primtallfaktoriseringsmetoden. Brøkene som forkortes er veldig enkle 1.1.3 Forkorting av brøk: På samme måte som vi kan utvide en brøk ved å multiplisere med det samme tallet i teller og nevner, kan vi forkorte en brøk ved å dividere teller og nevner med samme tall. Dersom vi tar et nytt eksempel får vi at 5:5 10: 5 = 1 2; dvs. 5 10 = 1 2; og tilsvarende for 15 35; 15: 5 35: 5 = 3 7; dvs. 15 35 = 3 7 5 Alle får liter brus hver 6. 1 Alle får pizza hver 3. Title: 1.3 Forkorting og utviding av brøker Author: Helge Ekholt Created Dat

Vi opplever for tiden problemer med pålogging via Feide fra Viken fylkeskommune. Det skyldes lokale endringer i feidekatalogene, og det jobbes med å rette feilen. Vi beklager ulempene. Hovedmeny. Sinus 1P-Y. 1 Tall og mengde. 2 Prosentregning. Forkorting av brøker 5 Eksempel Beskrivelse Forkorting av brøker 1 Når du ønsker å forkorte brøker, må du først finne største felles faktor, også kalt SSF. Dette er det største hele tallet som både telleren og nevneren kan deles på, uten å gi rest. Den største felles faktoren til for eksempel 6 og 9 er 3

Faktorisering (del 1) av algebrauttrykk og forkorting av

Addisjon med brøker (med fellesnevner og forkorting) Addisjon med brøker (med fellesnevner og forkorting) Brøkregning Innhold. Video: 1/6 + 3/4 (finn fellesnevner og forkort svaret) Prøv selv! Prøv selv Beskrivelse Forkorting av brøker 2 Finn største felles faktor (SFF) og divider telleren på dette tallet. Største felles faktor er det største positive hele tallet som både telleren og nevneren kan deles på, uten å gi rest. Den største felles faktoren til for eksempel 8 og 12 er 4 med algebrauttrykk med brøk. Både lærere på ungdomstrinnet og på videregående skole gir tilbakemeldinger om grunnene til at en del elever sliter med emnet. • Brøk som del av en hel. • Brøk kan være en del av en mengde, for eksempel at to tredeler av 27 elever ha Når du skal multiplisere og dividere brøk med tall og bokstaver som inneholder algebrauttrykk, Du skal først nå lære å faktorisere kun uttrykk, for du begynner å jobbe med mutliplikasjon og divisjon av brøk med tall og bokstaver . Eksempel 1 . Eksempel 2 . Faktorisering av uttrykk. Video kommer Her kan du øve på Subtraksjon av brøker nivå 2. Les forklaringen, se på eksemplene og gjør alle subtraksjonsøvelsene med 5-stegsplanen for å lære hvordan du kan subtrahere brøker. På dette nivået har ikke brøkene samme nevner

Forkorte og utvide brøk - Matematikk

Mange elever forbinder brøk med teller, nevner og brøkstrek. Måten brøker skrives på, to tall skrevet over hverandre med en strek i mellom, er helt annerledes enn andre tallsymbol. Det er vanskelig for mange eleve r å forstå at en brøk representerer ett tall, ettersom den består av to tall, plassert på ulike linjer Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk 00056: Brøkregning - Forkorting av brøkuttrykk Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet Brøkregning med variabler I denne videoen viser jeg gjennom ulike eksempler hvordan man forkorter diverse algebrauttrykk

Forkorting av brøk skaper også likeverdige brøker. Hva er forkorting? Forkorting er utviding i revers. For å dekke det samme området med gul farge som i den første tegningen, må vi nå fargelegge bare halvparten så mange sektorer. Ny teller blir 4:2 = 2 Her kan du øve på addisjon med blandede tall. Les forklaringen, se på eksemplene og gjør alle øvelsene med 5-stegsplanen for å lære hvordan du kan addere brøker. Dette er addisjon av brøker nivå 3 Trykk på ikonene under for å øve mer på forkorting av brøker <- Øv mer på forkorting av brøker Forkorting av brøk Utvidelse av brøk Lær mer. Addisjon med blandede tall Subtraksjon med brøker (med fellesnevner) Forenkling med brøker og bokstaver 1 Forenkling med brøker og bokstaver 2. Nå kan vi legge de tre brøkene sammen ved å bruke fellesbrøkstrek: 60 24 + 9 24 − 20 24 = 60 + 9 − 20 24 = 49 24

FORKORTING AV BRØK MED BOKSTAVER - YouTub

1.3 Forkorting og utviding av brøker Author: Helge Ekholt Created Date: 6/26/2014 2:53:15 PM. 00056: Brøkregning - Forkorting av brøkuttrykk I denne videoen viser jeg gjennom ulike eksempler hvordan man forkorter diverse algebrauttrykk. Utgitt: 2013-11-04. Varighet: 8 minutter og 45 sekunder. finne fellesnevner og regne med brøker, også brøker med to ledd i nevneren

Hvordan forkorter vi brøk? Er 6/8 egentlig det samme som 3/4? Kan 3/4 forkortes? Roger og Andreas snakker om måter å forkorte og forenkle brøker.- Lyt til Forkorting av brøk af Matteprat øjeblikkeligt på din tablet, telefon eller browser - download ikke nødvendigt Divisjon av brøk med variabler. Faktorisering av algebrauttrykk. Forkorting av brøker med flere ledd i teller og/eller nevner. Prosent. Førverdi. Flere endringer etter hverandre. Sammenlikning. Geometri. Vinkler. Trekanter og firkanter. Sirkler. Arealenheter. Areal. Volum: rektangulære prismer

Forkorting av brøker. Forkort brøker online - forkorting av brøker. kalkulator til å forkorte brøker. Denne kalkulatoren forenkler brøker Brøk-, desimal-, prosentstaver; Blankt ark m/skrivesaker . Elevene sitter i grupper. Der skal de Bruk brøkstavene og formuler regler for Sammenheng mellom brøk, desimaltall og prosent. Vis med eksempler; Multiplikasjon med brøker; Utviding og forkorting av brøker; Hvilke begreper anvendes når vi jobber med brøk. Kom på så mange. I denne videoen gjennomgår jeg faktorisering av algebrauttrykk. Både uttrykk bestående av ett ledd og uttrykk bestående av flere ledd blir gjennomgått. Utgitt: 2013-10-04. Varighet: 9 minutter og 27 sekunder. 00056: Brøkregning - Forkorting av brøkuttrykk. I denne I denne videoen gjennomgår jeg addisjon og subtraksjon av brøker med. Forenkling med brøker og bokstaver 3 Algebra Innhold. Video: Gang uttrykket i telleren og forkort brøken! Prøv selv! Les først. Forenkling med bokstaver Forkorting av brøk Test deg selv. Video: Gang uttrykket i telleren og forkort brøken! Henter innhold... Prøv selv! Henter innhold... Adresse. Emdrupvej 115A.

En brøk er en del av en helhet Jobb med konkreter (for eksempel klosser) sammen med dette arket. Start med f.eks. mengden 16, som utgjør helheten. Den neste raden på arket deles i 2. Hvordan finner vi 1/2 av mengden 16? Skriv brøken og mengden på arket. Fortsett med 1/4 og 1/8 Kanskje du tidligere har gjort om det blandede tallet 2 11 30 til uekte brøk uten å være bevisst at et blandet tall er et helt tall pluss en brøk. Forkorting av brøker. Vi har at 6 30 = 6: 6 30: 6 = 1 5. Vi skjønner at vi kan dividere med samme tall i teller og nevner uten at brøken endrer verdi. Vi kaller denne handlingen å forkorte en. - rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk - behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane. Kompetansemål etter 2. årssteget Ta Prøv selv! Les først. Forkorting av brøk Utvidelse av brøk Lær mer. Addisjon med blandede tall Subtraksjon med brøker (med fellesnevner) Forenkling med brøker og bokstaver 1 Forenkling med brøker og bokstaver 2. Brøk - finne fellesnevner. Publisert 11. juni 2020 Vis mer info. Her lærer du hvordan du finner fellesnevneren til to brøker

Uttrykket er nå faktorisert til ett ledd og består av produktet av faktorene 2, x og (x − 6). Vi kan kontrollere at faktoriseringen er riktig ved å multiplisere faktorene: 2 x x-6 = 2 x · x-2 x · 6 = 2 x 2-12 x. Vi får tilbake det opprinnelige uttrykket. Pass på hvis du setter et negativt tall utenfor en parentes. Da må du skifte. Når brøker som skal adderes eller subtraheres har ulike nevnere, må du først utvide brøkene slik at de får felles nevner. Noen ganger kan du bruke den største nevneren som fellesnevner. Andre ganger kan du bruke produktet av nevnerne I tillegg tester oppgavene forståelsen av prosent og regning med brøk og prosent. Misoppfatninger: Nevneren representerer antall deler, uavhengig av størrelsen Elever som er i denne misoppfatningen, har forstått at brøk kan være del av en helhet, men de fokuserer bare på antall deler og tar ikke hensyn til brøkdelenes størrelse 1.3 Forkorting og utviding av brøker 141 KB Last ned; 1.4 Brøkregning 145 KB Last ned; 1.5 Brøkdelen av et tall 133 KB Last ned; 1.6 Variabler 140 KB Last ned; 1.7 Førstegradslikninger 157 KB Last ned; 1.8 Potenslikninger 136 KB Last ne

Regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenkle brøkuttrykk Kjennetegn på måloppnåelse: Vite hva en brøk er og navngi elementene i en brøk Bruke de fire regneartene i regning med brøk, og i utviding og forkorting av brøker Sammenlikne brøker og gjøre om blanda tall til uekte brøk og omvend Brøk kalkulator Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon av brøker og blandede tall. Brøk kalkulator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere med to, tre, fire, fem og seks brøker. Beregning history

Brøker med bokstaver - Matematikk

 1. Divisjon av brøk med variablar. Faktorisering av algebrauttrykk. Forkorting av brøkar med fleire ledd i teljaren og/eller nemnaren. Prosent. Førverdi. Fleire endringar etter kvarandre. Samanlikning. Geometri. Vinklar. Trekantar og firkantar. Sirklar. Arealeiningar. Areal. Volum: rektangulære prisme
 2. Oppgave 2 Lag matematikkoppgaver der du: behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, og kunne bruke uttrykkene til praktiske situasjoner, regne med formler, parenteser og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningene løse likninger og ulikheter av første grad og likningssystemmer med to ukjente og bruke dette til å løse praktiske og teoretiske probleme
 3. Nedbrutte kompetansemål matematikk (word-dokument). Veiledende læringsmål - innledning Læreplanen Kunnskapsløftet og lokalt læreplanarbeid Læreplanen Kunnskapsløftet fokuserer på å utvikle elevenes kompetanse, og kompetansemål i fag beskriver hva eleven skal kunne mestre på utvalgte trinn
 4. Utviding og forkorting av brøk subtraksjon med lik og ulik nevner tall Brøk og desimaltall Brøk og multiplikasjon Brøk og divisjon Forhold og målestokk Proporsjoner «My favorite no» Læringsvenner og samarbeidslæring. «Faktor Campus» - omvendt undervisning. 3. Prosent og promille Regne: på standardform, Kikora samanlikne og rekne om.

Det er viktig at du ikke mekaniserer brøkregningen din. Kanskje du tidligere har gjort om det blandede tallet 2 11 30 til uekte brøk uten å være bevisst at et blandet tall er et helt tall pluss en brøk. Forkorting av brøker. Vi har at 6 30 = 6: 6 30: 6 = 1 5. Vi skjønner at vi kan dividere med samme tall i teller og nevner uten at. 8. til 10. trinn. Matematikk. TALL OG ALGEBRA. Kjennetegn på forventet måloppnåelse avhengig av klassetrinn . Periode. Læringsmål. Vurdering. sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter og vurdere i hvilke situasjoner ulike representasjoner er hensiktsmessi

Algebra (likninger, faktorisering

 1. Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî
 2. 1.3 Å regne med enkle algebrauttrykk Resultater 2.1 Å løse likninger Resultater 2.2 Likninger og regneregler I , reduksjon av brøker, forenklede brøker mfm , korde.
 3. Forkorting av br ken . Av og til regner man med variabler. Teller og nevner bytter plass : Uttrykket forkortes. Det er like regler for tall og bokstaver (variabler). Gj r n test 2 i Multiplikasjon og divisjon med br ker
 4. Side 2 av 4 problemløsning og i prosjekter med teknologi og design tallsystemer. Analysere og utforske tallmønster og andre Regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenkle brøkuttrykk - Behandle algebrauttrykk på brøkform med ett ledd i nevner. Løse ligninger med en ukjent og brøkuttrykk. Løse ligningssystemer med t
 5. Her ser vi på addisjon og subtraksjon av brøker. Å trekke sammen brøker med forskjellig nevner Utviding av brøker. Men hvis vi skal legge sammen 3 cm + 2 m + 4 dm, må vi først finne en felles benevning.Deretter kan vi legge sammen
 6. Title: 1.3 Forkorting og utviding av brøker Author: Helge Ekholt Created Date: 6/21/2011 10:55:51 A
 7. Hva vil du logge inn med? ×.

Faktorisere algebrauttrykk - ofte stilte spørsmål

matematikk.net • Se emne - Forkorting av algebrauttrykk

 1. Forkorting av rasjonale uttrykk (brøk) - Polynomer. UDL.no. 5.2K views. 18:42. 8:32. 5.4 - Kvadratrøtter og røtter av høyere orden 2 - Forenkling av uttrykk (1T). UDL.no ; Forkorting av rasjonale uttrykk (brøk). Duration: 11:44. 7 - Forenkle brøk med andregrads uttrykk - 1T Eksamen Høst 2016 , Del
 2. En brøk kan omgjøres til en likeverdig brøk ved å multiplisere med det samme tallet både i telleren og i nevneren. Dette kalles å utvide brøken. Forkorting. Ved å utvide en brøk (se forrige kapittel) lagde vi likeverdige brøker. Forkorting av brøk skaper også likeverdige brøker. Hva er forkorting? Forkorting er utviding i revers
 3. Title: 1.3 Forkorting og utviding av brøker Author: Helge Ekholt Created Date: 6/21/2011 10:53:51 A
 4. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne regne med rotuttrykk, potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver, faktorisere kvadratiske uttrykk og bruke kvadratsetningene til å lage fullstendige kvadrate
 5. 2.3 Forkorting og utviding av brøker Oppgave 2.30 a) 44 2 66:2:2 3 == b) 99 3 15 1:3 5:3 5 == c) 18 18 6:3 21 21:3 7 == d) 42 42 7:6 54 54:6 9 == Oppgave 2.31 a) 72
 6. Forkorting og utviding av brøker. Å legge sammen to brøker og å trekke en brøk fra en annen. Ganging og deling med brøk. Det er viktig å huske på at brøker er tall. Den første teorivideoen får du også se hvordan brøker kan plasseres på tallinja

med brøk 2.2 Brøk Brøk i hverdagen, på tallinjen, forkorte og utvide brøker. 2.3 Desimaltall og prosent Brøk med nevner lik 10, 100, 1000 osv., desimaltall, fra brøk til prosent. 7.8 Addisjon og subtraksjon Minste felles nevner, addisjon og subtraksjon av brøker, brøker og blandete tall, eksempler fra dagliglivet. 7.9 Å multiplisere. Blandet tall og uekte brøk 66 Forkorting og utviding 68 Fellesnevner 71 Brøk og de fire regneartene 72 Addisjon og subtraksjon av brøker med like nevnere 72 Addisjon og subtraksjon av brøker med ulike nevnere 73 Multiplikasjon av brøk 76 Okt. 39 Divisjon av brøk 79 Brøk og desimaltall 81 faktorisere og forenkle algebrauttrykk,. 2.5 Forkorting av rasjonale uttrykk OPPGAVE 2.50 a) 3 3 32 32 2 2 3 2 Sjekker om telleren ( ) 2 blir lik null for 1: (1) 1 1 2 1 1 2 0 Telleren er derfor delelig med 1 : 2 : 1 2 22 22 0 2 21 1 P x x x x P x x x x x x xx xx xx x x xx x x x x x 1 xx2 2 b) x 32 32 3 2 2 32 2 2 3 Forkorting av brøker; Heksadesimale ord; Horners metode; Interpolasjon: Eksempler på hoderegning; Språk. 114 norske ordtak; Enstavelsesord med mange bokstaver ; Falske venner på norsk og engelsk; Heksadesimale ord; Liste over enstavelsesord; Parverb på norsk; Test om du kan uttale disse 10 engelske ordene; Databehandling. Farger for makeu

Faktorisering og forkorting av brøkuttrykk - YouTub

Faktorisering og forkorting - Matematikk

Matematikkens Verden: Å utvide en brøk og å forkorte en brø

• behandle og faktorisere enkle algebrauttrykk, og rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk med eitt ledd i nemnaren (Ma 5) 8. trinn 9. trinn 10. trinn Algebra. Løse opp parenteser og bokstaver. Multiplisere med en parentes. Faktorisere og behandle enkle algebrauttrykk Addisjon og subtraksjon av algebrauttrykk, både uten og med brø Leksjonen handler om forkorting av brøker. Campus Inkrement utvikles og driftes av Inkrement as. Har du spørsmål om Campus Bezuk og Cramer viser igjen til forskning gjort av Lindquist et al. som viste at elever i alderen 9, 13 og 17 år var lavtpresterende innen emnet brøk. Regningen som ble utført var med lite forståelse (Lindquist et al., i Bezuk & Cramer, 1989, s. 156). Brøk er derfor et både viktig og utfordrende tema å forske på Forkorting og utviding av brøker - oppgaver. Denne siden krever flash. Kontakt oss; Rettighete rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk . bruke faktorar, behandle og faktorisere enkle algebrauttrykk, og rekne med formlar, -Blandet tall og uekte brøk-Forkorting og utviding. Jobbe på ark og i arbeidsbok. Bruk av tavle

Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse Faktorisering og forkorting er utrolig viktig å kunne for å jobbe videre med matte. Forkort brøken \( { {a^2-ab} \over { b-a} } \). Få oversikt over dine ferdigheter i løpet av kort tid med 10 sekunders spørsmål. Se demo her. Regning og algebra. Tallregning. Brøk Slik skriver du brøk i Word Du kan skrive brøk på matematisk vis i Word ved hjelp av brøkeditoren. Hvis du vil regne ut brøkstykkene, må du bruke Excel eller et annet regneprogram. Vær oppmerksom på at denne funksjonen mangler i enklere utgaver av Word. Slik åpner du brøkeditoren og setter inn brøk i Wor For multiplikasjon av rasjonale uttrykk gjelder også brøkreglene. (5) Neste skritt er å forkorte. Hva man har lov til å «stryke» må gå igjen i alle ledd over og under brøkstreken. Tall mot tall og bokstaver mot bokstaver. (6) Forkorting av rasjonale uttrykk. Vi kan forkorte rasjonale uttrykk ved å finne felles faktorer i teller og nevner Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring

matematikk.net • Se emne - forkorting av brøk med kalkulato

 1. av ulike strategiar. Lesing: framgongs-måtar. Tabellar og diagram. Brøk 39- 45 Samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal og brøkar. matematiske Rekne med brøk, utføra divisjon av brøkar og forenkla brøkuttrykk. Rekna med utviding og forkorting av brøk. Addera og subtrahera brøk med like- og ulike nemnarar
 2. - regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenklede brøkuttrykk - behandle og faktorisere enkle algebrauttrykk, og regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevneren. Uke 9-12 (vinterferie uke 8) Ligninger (løse ferdig oppsatte ligninger, ligninger med parenteser, ligninger med brøker, sette opp ligninger ut fr
 3. forkorting av brøk med flerleddet teller og nevner google oversetter med lyd pablo lopez y malu 覇者39 grognation tone oppenstam sea of thieves t-shirts mbv huddinge ab don juan wing tactical papel glossy swimsuit lover rosa sløyfe bilder tieu ngao giang ho 1996 freebies unam dgae motorola e5 plus magicroce petite jolie bolsa samsung kies free download telefon arka plan ingredienser till.
 4. matematikk.net • Se emne - Forkorting av brøker
 5. Sinus 1P-Y: Forkorting av brøker
 • Taop88.
 • Elias muslimsk navn.
 • Telia kundeservice tlf.
 • Mal noter små foretak.
 • Dyrlege vestfold.
 • Vinterpalasset trondheim.
 • Tegninger til farvelægning superhelte.
 • Torget vest drammen.
 • Baltic peninsula.
 • Japan hamburg shop.
 • Quiltemønster gratis.
 • Gardasil 9 bivirkninger.
 • Baywatch strand.
 • Hofburg vienna.
 • Internasjonale forhold problemstilling.
 • Kjøpe leilighet i paris.
 • Awesome game nicknames.
 • Realisme og naturalisme ndla.
 • Pd eavis.
 • 5 åring snakker babyspråk.
 • Hva betyr symbolene på snapchat.
 • Esa rentebegrensning.
 • Immobilien in barsinghausen und umgebung.
 • Bobilutleie stavanger.
 • Tag der offenen tür oberschulen berlin 2017/2018.
 • Twitter summary card.
 • Fanconi syndrom hos hund diagnose.
 • Hvilken farge.
 • Bull and bear frankfurt öffnungszeiten.
 • Verhütungsstäbchen einsetzen.
 • Veloheld händler.
 • Torget vest drammen.
 • Karibisk kylling.
 • Borken hessen einwohner.
 • Hårspray på fly.
 • Frøy sykkel facebook.
 • Hayden panettiere tochter nashville.
 • Hvordan vaske pc.
 • Kjønnssykdommer statistikk norge.
 • The british air force ww2.
 • Ikke vedta bot.